Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, pobieranych przez publiczne oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę  Dmosin oraz udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 

Informujemy,  iż zgodnie z art. 5 ust. 1 w ramach współpracy jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi  jak i na podst. art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z dyspozycją art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 573 i poz. 1909) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Dmosin nr XLVI/349/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacjioraz realizując zarządzenie nr 0050.20.2018 Wójta Gminy Dmosin z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie projektu uchwały w sprawieustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, pobieranych przez publiczne oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę  Dmosin oraz udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej informujemy, iż:

- w dniach od 18 do 26 kwietnia 2018 r. został poddany konsultacjom opracowany projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, pobieranych przez publiczne oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę  Dmosin oraz udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,

- do udziału w konsultacjach uprawnieni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działający na terenie Gminy Dmosin, oraz z innych gmin, działający na rzecz mieszkańców Gminy Dmosin,

- propozycje i uwagi mogły być zgłaszane na załączonym w ogłoszeniu o zaproszeniu do  konsultacji  „Formularzu konsultacji do projektu”, stanowiącym załącznik do uchwały o konsultacjach.

Wynik konsultacji: w ramach konsultacji do projektu nie wpłynęła żadna uwaga i opinia.

            Powyższa informacja zg. z § 8 ust. 2 uchwały Rady Gminy Dmosin nr XLVI/349/10z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji została zamieszczona na stronie BIP Gminy Dmosin, stronie internetowej Gminy Dmosin oraz został zamieszczona na tablicy ogłoszeń urzędu.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27 kwietnia 2018 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Oświaty Kultury Sportu Ochrony Zdrowia i Promocji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Wojciechowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2018 14:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jolanta Wojciechowska
Ilość wyświetleń: 456
30 kwietnia 2018 14:11 (Jolanta Wojciechowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)