Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dmosin

przeprowadzonych zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dmosin nr XLVI/349/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz realizując zarządzenie nr 0050.28.2019 Wójta Gminy Dmosin z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dmosin, informujemy, iż:

- w dniach od 12 marca do 29 marca 2019 r. został poddany konsultacjom opracowany projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dmosin,

- do udziału w konsultacjach uprawnieni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działający na terenie Gminy Dmosin, oraz z innych gmin, działający na rzecz mieszkańców Gminy Dmosin,

- propozycje i uwagi mogły być zgłaszane na załączonym w ogłoszeniu o zaproszeniu do  konsultacji  „Formularzu konsultacji do projektu”, stanowiącym załącznik do uchwały o konsultacjach.

Wynik konsultacji: w ramach konsultacji do projektu nie wpłynęła żadna uwaga i opinia.

   Powyższa informacja zg. z § 8 ust. 2 uchwały Rady Gminy Dmosin nr XLVI/349/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji została zamieszczona na stronie BIP Gminy Dmosin, stronie internetowej Gminy Dmosin.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12 kwietnia 2019 r.
Dokument wytworzony przez: Sekretarz Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Wojciechowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 maja 2019 21:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jolanta Wojciechowska
Ilość wyświetleń: 110
06 maja 2019 21:22 Jolanta Wojciechowska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)