Aktualności

OGŁOSZENIE - ZAPROSZENIE do konsultacji opracowanego projektu uchwały

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/259/09 Rady Gminy Dmosin z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy w szkołach prowadzonych przez Gminę Dmosin” i „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dmosin”.

Na podstawie Regulaminu konsultacji, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Dmosin nr XLVI/349/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz realizując zarządzenie nr 0050.70.2019 Wójta Gminy Dmosin z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/259/09 Rady Gminy Dmosin z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy w szkołach prowadzonych przez Gminę Dmosin” i „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dmosin”

informujemy, iż:

w konsultacjach mogą brać udział wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Dmosin.

Terminy konsultacji:

Ustala się terminy przeprowadzenia konsultacji:

1)      wyznacza się czas na zapoznanie z projektem uchwały: od dnia publikacji projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/259/09 Rady Gminy Dmosin z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy w szkołach prowadzonych przez Gminę Dmosin” i „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dmosin”, do dnia rozpoczęcia konsultacji;

2)      na termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji wyznacza się dzień 13 sierpnia 2019 r. od godz. 800 do godz. 1600;

3)      propozycje i uwagi, o których mowa w § 3 mogą być również przesyłane lub składane w terminie od dnia ogłoszenia do dnia, o którym mowa w punkcie 2.

 

Konsultacje opracowanego projektu uchwały zostaną przeprowadzone poprzez zgłaszanie opinii na „Formularzu konsultacji do projektu”, stanowiącym załącznik do wyżej wskazanej uchwały o konsultacjach, w co najmniej jednej z podanych form:

1)      przesłanie kompletnie wypełnionego formularza na adres poczty elektronicznej sekretarz@dmosin.pl;

2)      przesłanie kompletnie wypełnionego formularza w formie tradycyjnej na adres Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin z dopiskiem " Konsultacje uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli – dodatek za wychowawstwo ";

3)      złożenie kompletnie wypełnionego formularza osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dmosin - pokój nr 16.

 

 

Ogłoszenie zamieściła: Jolanta Wojciechowska Sekretarz Gminy Dmosin

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Sekretarz Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 sierpnia 2019 16:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jolanta Wojciechowska
Ilość wyświetleń: 324
05 sierpnia 2019 16:05 (Jolanta Wojciechowska) - Dodanie załącznika [uchwala_o_konsultacjach__gmina_dmosin.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 sierpnia 2019 16:05 (Jolanta Wojciechowska) - Dodanie załącznika [formularz_konsultacji_do_projektu.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 sierpnia 2019 16:05 (Jolanta Wojciechowska) - Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_zmiana_regul__wychowawstwo.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)