Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach rok 2018

Ogłoszenie o zamówieniu Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania pn.: "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA NIE  PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, powiat brzeziński, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na wykonanie zamówienia:

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.

„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

w Gminie Dmosin”

Zamówienie jest finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej - IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja Budynków, Poddziałanie IV.2 Termomodernizacja Budynków ZIT

 

  1. I.         PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:

1)      Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 1332 z późn. zm.), nad realizacją zadania: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin”

 

  1. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w zakresie branży budowlanej:

a)      w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

b)      w specjalności elektrycznej

c)      w specjalności sanitarnej

  1. Pełnienie funkcji koordynatora inspektorów nadzoru w okresie realizacji przedmiotowej inwestycji.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie konstrukcyjno-budowlanej z funkcją koordynatora inspektorów nadzoru.

 

Zakres zamówienia wykonawcy robót budowlanych  w ramach inwestycji obejmuje wykonanie:

- roboty budowlane - docieplenia ścian, stropu, stropodachu i dachu, wymiana konstrukcji dachu na budynku sali gimnastycznej, wykonanie elewacji, wymiana części stolarki okiennej wraz z nawiewnikami oraz stolarki drzwiowej, montaż  nawiewników w oknach nie wymienianych, wykonanie izolacji pionowej na ścianach zewnętrznych, opaski wokół budynku gimnazjum oraz wymiana pokrycia dachu budynku gimnazjum.

- roboty elektryczne wymianę opraw oświetleniowych świetlówkowych i żarowych na LED (m.in. wymiana opraw oświetlenia ogólnego oraz ewakuacyjnego i awaryjnego) oraz uzupełnienie instalacji o przewód ochronny LYżo1,5mm2 i instalacje podtynkową- wymianę wyłączników instalacyjnych załączających oświetlenie, instalacja uziemień ochronnych i połączeń wyrównawczych, instalacja odgromowa, modernizacja wyposażenia części tablic zabezpieczeń oraz montaż nowych tablic zabezpieczeń instalacji elektrycznych.

- roboty sanitarne – modernizacja kotłowni grzewczej c.o. + c.w.u. w Zespole Szkół Samorządowych w Dmosinie z przejściem z paliwa olejowego na spalanie biomasy rozdrobnionej w systemie automatycznym ( ogrzewanie opalane peletami (OZE)) Zakres zamówienia obejmuje wymianę źródła ciepła wraz z armaturą, rozdzielaczem obiegów - instalacja 3 szt. kotłów stanowiących jedno źródło ciepła, wymiana części grzejników oraz zainstalowanie 147 zaworów termostatycznych z głowicą, instalacja liczników c.o. i c.w.u.

 

Szczegółowy zakres robót budowlanych określony jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego pod linkiem:

http://bip.dmosin.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/421283/ogloszenie_o_zamowieniu_pn_modernizacja_energetyczna_budynkow_uz

 

CPV  71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

 

  1. II.      SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA:

1. Do obowiązków Wykonawcy  należy w szczególności:

1)      posiadanie dokładnej znajomości dokumentacji projektowej oraz treści umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych, a także przez wykonawcę z podwykonawcami oraz podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

2)      sprawowanie na bieżąco kontroli terminowości i zgodności wykonywania robót budowlanych przez wykonawcę, podwykonawców i dalszych podwykonawców
z harmonogramem rzeczowo- finansowym,

3)      sprawowanie na bieżąco kontroli robót w zakresie zgodności ich wykonywania
z dokumentacją projektowo- techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robót, normami budowlanymi i przepisami prawa budowlanego
oraz zasadami wiedzy technicznej,

4)      w ramach uprawnień wynikających z prawa budowlanego- podejmowanie decyzji
o prowadzeniu robót budowlanych lub ich wstrzymaniu, w szczególności w przypadku stwierdzenia ich prowadzenia niezgodnie z umową oraz przepisami bezpieczeństwa
i higieny pracy,

5)      podejmowanie decyzji dotyczących odbiorów robót po zgłoszeniu przez wykonawcę robót gotowości do odbioru,

6)      dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną prawidłowość realizowanej inwestycji,

7)      podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialności za podjęte decyzje,
w sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości wyrobów budowlanych
w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego i postępem robót, a ponadto udzielanie wyjaśnień w sprawach związanych z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznych wykonania i odbioru robót z wyłączeniem spraw mających wpływ na wzrost kosztów budowy,

8)      organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób nie powodujący nie uzasadnionej przerwy w realizacji robót przez wykonawcę lub podwykonawcę,

9)      kontrolowanie jakości stosowanych wyrobów budowlanych w rozumieniu art.10 Prawa budowlanego, żądanie przeprowadzenia dodatkowych badań jakościowych wyrobów budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, oraz obowiązkowe sprawdzenie przedstawionych przez wykonawcę atestów, certyfikatów
i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,

10)  żądanie usunięcia przez wykonawcę wad ujawnionych w toku wykonywania robót
i wad w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiającego w przypadku nieusunięcia tych wad,

11)  dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu w terminach wskazanych w umowie na wykonanie robót budowlanych,

12)  udział w czynnościach odbiorów częściowych, danego etapu i odbioru końcowego,
a w ramach tych czynności stwierdzanie gotowości do odbioru, przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia ewentualnych wad,

13)  potwierdzanie wykonanych robót jako podstawy do sporządzenia faktury przez wykonawcę i zapłaty mu wynagrodzenia,

14)  niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych
oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

15)  udział w czynnościach przekazania wykonawcy zadania terenu budowy i udział
w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji,

16)  uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

17)  rozpoznanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiającemu proponowanego przez wykonawcę zakresu robót dodatkowych lub zamiennych,

18)  sprawdzanie wykonanych robót, powiadamianie wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez wykonawcę, a także ustalanie rodzaju
i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,

19)  poświadczenie terminu zakończenia robót,

20)  kontrolowanie zabezpieczenia przez wykonawcę terenu budowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron,

21)  udział w rozliczeniu umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron,

22)  kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska,

23)  uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów i sprawdzeń, wykonywanych
w związku z realizowaną inwestycją,

24)  koordynowanie robót w poszczególnych branżach,

25)  kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy przez wykonawcę robót budowlanych  i dokonywanie w nim wpisów dotyczących wszystkich okoliczności mających znaczenie dla prowadzenia właściwego procesu budowlanego,

26)  przygotowanie i załatwienie wszelkich spraw formalno - prawnych związanych
z prowadzeniem i zakończeniem robót oraz rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie realizacji inwestycji.

27)  dokonanie rozliczenia rzeczowo-finansowego zrealizowanych robót i przedłożenia go Zamawiającemu według stanu na dzień ich odbioru końcowego po stwierdzeniu usunięcia ewentualnych wad.

28)  informowanie Zamawiającego niezwłocznie o zagrożeniu w zakresie terminowego wykonania zadania i jego przyczynach oraz obowiązek zawiadamiania Zamawiającego o występujących odstępstwach w zakresie jakości zrealizowanych przez wykonawcę robót, w szczególności dotyczącej używanych wyrobów budowlanych w stosunku do wymogów projektu budowlanego, przedmiaru robót
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz o opóźnieniach w realizacji inwestycji.

29)  udział w przeglądach gwarancyjnych wykonywanego przedmiotu zamówienia oraz nadzór nad usuwaniem ewentualnych usterek w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w umowie - bez dodatkowej zapłaty (wymagany okres gwarancji i rękojmi od Wykonawcy robót budowlanych wynosi maksymalnie 60 miesięcy od dnia końcowego protokołu odbioru robót).(termin gwarancji uzależniony jest od terminu wskazanego w ofercie wykonawcy robót budowlanych).

30)  sporządzanie dokumentacji fotograficznej dokumentującej postęp robót.

2. Wykonawca będzie nadzorował zadanie inwestycyjne od dnia rozpoczęcia robót przez wykonawcę robót budowlanych do dnia całkowitego rozliczenia zadania inwestycyjnego, po jego wykonaniu i odbiorze końcowym z zastrzeżeniem przepisu ust 3 pkt. 29, przy czym zakłada się, że inwestycja będzie realizowana w czasie od lipca/sierpnia 2018r. do listopada 2019r.

3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego z dwudniowym wyprzedzeniem.

4. Wykonawca zapewni złożenie w dniu rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego, pisemnych oświadczeń o podjęciu obowiązków Inspektorów Nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym, przez osoby wskazane w załączniku nr 2 do ogłoszenia.

5. Liczba pobytów Inspektorów Nadzoru oraz Koordynatora na budowie musi zapewnić prawidłowy nadzór nad przebiegiem robót i wynikać będzie z bieżących potrzeb.

6.Wykonawca zapewni, że na każde wezwanie Zamawiającego w sprawach niecierpiących zwłoki właściwy Inspektor Nadzoru będzie obecny na budowie w czasie nie przekraczającym (maksymalnie 2 dni robocze) …. dni roboczych od momentu wezwania Zamawiającego. (zgodnie ze wskazaniem w ofercie wykonawcy –inspektora nadzoru)

7. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie, aniżeli wskazana w załączniku nr 2 do ogłoszenia, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

 

III. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA PRZYSZŁEJ UMOWY:

Istotne postanowienia umowy zawiera wzór umowy załączony do niniejszego ogłoszenia (załącznik Nr 3)

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą wsiąść udział  wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 

1.  Dysponują osobami z uprawnionymi do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie. Wykonawca musi dysponować:

a)      Osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru, posiadającą uprawnienia budowlane
w zakresie kierowania i nadzorowania budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia wydania uprawnień, posiadającą aktualny wpis do właściwej izby inżynierów budownictwa,.

b)      Osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru,  posiadającą uprawnienia budowlane
w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej, posiadającą min 3 letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia wydania uprawnień, posiadającą aktualny wpis do właściwej izby inżynierów budownictwa,

c)      Osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru,  posiadającą uprawnienia budowlane
w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji  i urządzeń elektrycznych, posiadającą min 3 letnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia wydania uprawnień, posiadającą aktualny wpis do właściwej izby inżynierów budownictwa,

Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia budowlane,
o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2017r. poz.1332z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2014r. poz.1278). Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem zapisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016r. poz. 65). Zamawiający dopuszcza także równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia
22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65)

Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wymienione uprawnienia w zakresie każdej z w/w branż.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie konstrukcyjno-budowlanej z funkcją koordynatora inspektorów nadzoru.

 

 

W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia
wraz z ofertą:

  1. 1.        Oświadczenia o dysponowaniu osobami z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie nadzorowania robót budowlanych (według załącznika nr 2 do ogłoszenia). Jeżeli Wykonawca wskaże w wykazie osoby, którymi będzie dysponował - Zamawiający żąda przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia tych osób do wykonania zamówienia.

 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Wykonawca będzie nadzorował zadanie inwestycyjne od dnia rozpoczęcia robót przez wykonawcę robót budowlanych do dnia całkowitego rozliczenia zadania inwestycyjnego, po jego wykonaniu i odbiorze końcowym, przy czym zakłada się, że inwestycja będzie realizowana w okresie

III kw. 2018 – IV kw. 2019.

Planowany termin zakończenia inwestycji z wykonawcą robót budowlanych 29 listopad 2019r.

 

VI . KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE :

Oferty Wykonawców  będą  oceniane  według   następujących kryteriów i wag:

1)      cena ofertowa             - 90%

2)      termin przyjazdu Inspektora nadzoru inwestorskiego na wezwanie Zamawiającego w sprawach niecierpiących zwłoki od momentu wezwania Zamawiającego - 10%

 

Informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert oraz opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny: 

 

Kryterium „cena ofertowa”:

 Wartość punktowa ceny oferty będzie liczona wg wzoru :

 

                                               Cn

        wartość punktowa = -----------x 90 pkt

                                               Cb

 

Cn –cena ofert najniższej

Cb –cena oferty badanej

 

Kryterium „termin przyjazdu Inspektora nadzoru inwestorskiego na wezwanie Zamawiającego w sprawach niecierpiących zwłoki od momentu wezwania przez Zamawiającego

W zakresie tego kryterium Zamawiający zastrzega, że maksymalny czas stawienia się Inspektora nadzoru inwestorskiego  na budowie w sprawach niecierpiących zwłoki od momentu wezwania Zamawiającego wynosi 2 dni robocze.

 

W ramach tego kryterium Zamawiający przyzna punkty:

- oferta z terminem przyjazdu Inspektora nadzoru inwestorskiego na budowę od momentu wezwania przez Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych otrzyma 0 pkt

- oferta z terminem przyjazdu Inspektora nadzoru inwestorskiego na budowę od momentu wezwania przez Zamawiającego w ciągu 1 dnia roboczego otrzyma 10 pkt

Oferta, w której zostanie wskazany termin przyjazdu Inspektora nadzoru inwestorskiego na budowę dłuższy niż 2 dni robocze od momentu wezwania przez Zamawiającego zostanie odrzucona.

 

Otrzymane punkty za poszczególne kryteria zostaną zsumowane, wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów
w wyniku oceny oferty na podstawie kryteriów.

 

VII. WARUNKI WYKLUCZENIA:

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1)      jej treść nie odpowiada treści przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu;

2)      została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu,  

3)      została złożona po terminie składania ofert określonym w ogłoszeniu o zamówieniu.

 

  1. VIII.       OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego albo zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności w przypadkach gdy:

1)      Nastąpi zmiana osób realizujących umowę pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w §  3 umowy - w takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego wskazania innej osoby/innych osób posiadających uprawnienia,
o których mowa w § 3 ust. 1. Niewskazanie takich osób w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przyczyny skutkującej koniecznością zmiany osób dotychczas pełniących funkcję inspektorów branżowych stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy i naliczenia kary umownej, o której mowa
w § 8 ust. 2 pkt 2 lit. a),

2)      Nastąpi  zmiana terminu realizacji inwestycji przez wykonawcę robót budowlanych - w takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany wykonywać swoje zadania do czasu do dnia całkowitego rozliczenia zadania inwestycyjnego,

3)      Strony przewidują zmiany waloryzacyjne:

3.1. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy w następujących przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,

2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- jeśli zmiany określone w pkt. 1), 2) i 3) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

3.2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę Umowy w zakresie płatności należności, co do których, po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług, winna być zastosowana inna stawka podatku VAT. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.

3.3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony do złożenia Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę Umowy w zakresie płatności należności, co do których, po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, wzrosła wysokość wynagrodzeń wypłacanych przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego, a zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej lub minimalnej stawki godzinowej.

3.4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności należności, co do których, po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wzrosły obciążenia ponoszone przez Wykonawcę z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a zmianą zasad, o których mowa w pkt. 7.1 ppkt 3) niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. pkt. 7.1 ppkt 3) niniejszego paragrafu.

3.5. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej lub składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano, chyba że co innego wynikać będzie z przepisów uzasadniających dokonanie zmiany wynagrodzenia.

3.6. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.

 

  1. IX.                       OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE:

1)      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych  

2)      Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

3)      Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających/ polegających na powtórzeniu podobnych usług.

X . MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1)      Oferty wraz z załącznikami należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, pok.15a)
do dnia 4 czerwca 2018r. do godz. 10:00 (wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia) lub na adres e-mail inwestycje@dmosin.pl

2)      Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego -pokój nr 15 a.

3)      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4)      Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami – Alicja Włodarczyk – Inspektor ds. Zamówień Publicznych tel. (46) 874 73 77 wew. 24; e-mail: inwestycje@dmosin.pl   

 

 

/-/ Alicja Włodarczyk

Inspektor ds. Zamówień Publicznych

Dmosin, dn. 23 maj 2018r.

___________________________________________________________________________________________________

ZMIANA OGŁOSZENIA

Zamawiający w dniu 01.06.2018r. wprowadza zmianę do zapytania ofertowego zamieszczonego w dniu 24.05.2018 w bazie konkurencyjności w zakresie Warunków wykluczenia wykonawców, skreśla się zapis punku 2 b) warunków wykluczenia.

Zapis ogłoszenia w zakresie Wykluczenia otrzymuje brzmienie:

„Warunku wykluczenia

1)         jej treść nie odpowiada treści przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu;

2)         została złożona przez podmiot:

a)         niespełniający warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, 

3)         została złożona po terminie składania ofert określonym w ogłoszeniu o zamówieniu.

 

W związku z wprowadzoną zmianą Zamawiający  przedłuża termin składania ofert

do dnia 15 czerwca 2018r.

W związku z powyższym  zapis: termin składania ofert w ogłoszeniu zmieniono z 04.06.2018 na dzień 15.06.2018r.

 

W związku ze zmianą terminu składania ofert zapis ogłoszenia w punkcie Miejsce i termin składania ofert otrzymuje brzmienie:

 Oferty wraz z załącznikami należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, pok.15a)

do dnia 15 czerwca 2018r. do godz. 10:00 (wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia) lub na adres e-mail inwestycje@dmosin.pl

1)         Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego -pokój nr 15 a.

 

 

Dmosin dn. 01.06.2018r.

Alicja Włodarczyk
Inspektor d/s zamóweiń publicznych

____________________________________________________________________________________________________

ZMIANA DO OGŁOSZENIA 

Zamawiający w dniu 13.06.2018r. wprowadza zmianę w zakresie  terminu składania ofert
do niniejszego zapytania ofertowego zamieszczonego w dniu 24.05.2018 w bazie konkurencyjności  oraz na stronie internetowej zamawiającego (pierwsza zmiana ogłoszenia nastąpiła w dniu 01.06.2018r).

Zamawiający przedłuża termin składania ofert  do dnia 16 lipca 2018r.

W związku z powyższym  zapis: termin składania ofert w ogłoszeniu zmieniono z 15.06.2018r. na dzień 16.07.2018r.

Jednocześnie Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, załącza klauzulę z art. 13 RODO  w związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  -w załączeniu  treść klauzuli.  

 

W związku ze zmianą terminu składania ofert zapis ogłoszenia w punkcie Miejsce i termin składania ofert otrzymuje brzmienie:

 Oferty wraz z załącznikami należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, pok.15a)

do dnia 16 lipca  2018r. do godz. 10:00 (wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia) lub na adres e-mail inwestycje@dmosin.pl

Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego -pokój nr 15 a.

 

Dodano zmieziony aktualny wzór oferty.

 

Dmosin dn. 13.06.2018r.

Alicja Włodarczyk
Inspektor d/s zamóweiń publicznych

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 maja 2018 12:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Włodarczyk
Ilość wyświetleń: 154
13 czerwca 2018 13:54 Alicja Włodarczyk - Dodanie załącznika [klauzula_rodo.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2018 13:53 Alicja Włodarczyk - Dodanie załącznika [zmieniony_zalacznik_nr_1_wzor_oferty.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2018 13:52 Alicja Włodarczyk - Zmiana danych dokumentu. zmienioto treść ogłoszenia (Dokument opublikowany)