Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach rok 2018

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z 5 uchwałami podjętymi w 2018 roku przez Radę Gminy Dmosin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA NIE  PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, powiat brzeziński, woj. łódzkie  ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na wykonanie zamówienia: 

„Opracowanie    miejscowego planu zagospodarowania    

przestrzennego zgodnie z 5 uchwałami podjętymi w 2018 roku przez Radę  Gminy Dmosin

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania 5 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego(„Miejscowy Plan”) gminy Dmosin zgodnie z uchwałami:

1)      Uchwała Rady Gminy Dmosin NR XXXVI/217/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego obręb ewidencyjny Koziołki, 

2)      Uchwała Rady Gminy Dmosin NR XXXVI/216/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego obręb ewidencyjny Kołacin,

3)      Uchwała Rady Gminy Dmosin NR XXXVI/215/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego obręb ewidencyjny Dmosin Wieś, 

4)      Uchwała Rady Gminy Dmosin NR XXXVI/214/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego obręb ewidencyjny Dmosin Drugi,

5)      Uchwała Rady Gminy Dmosin NR XXXVI/218/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego obręb ewidencyjny Osiny.

Opracowanie 5 Miejscowych Planów zostanie wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z treścią:

 1. ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) zwaną dalej „Ustawą o Planowaniu”,
 2. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 164 poz. 1587),
 3. ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 i poz. 1999),
 4. oraz innymi aktami normatywnymi, przepisami wykonawczymi, obowiązującymi normami i przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony środowiska, przyrody, zabytków, prawa wodnego, ochrony gruntów rolnych i leśnych, itd. W przypadku, gdy w trakcie sporządzania miejscowego planu nastąpią zmiany w istotnych z uwagi na przedmiot opracowania aktach prawnych, Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia projektu planu do stanu zgodności z wprowadzonymi zmianami w przepisach w ramach ustalonej w umowie wysokości wynagrodzenia.
 5. plany zostaną sporządzone w sposób nie naruszający ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dmosin przyjętego Uchwałą Nr XXV/137/17 z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dmosin („Studium”). 

Obszar opracowania:

Granice obszaru opracowania określone są w załącznikach do ww. uchwał Rady Gminy Dmosin w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu. Obszar objęty projektem planu zajmuje powierzchnie ok.1 943 ha z czego:

1)      Uchwała Rady Gminy Dmosin NR XXXVI/217/2018 - 354 ha

2)      Uchwała Rady Gminy Dmosin NR XXXVI/216/2018 – 612 ha

3)      Uchwała Rady Gminy Dmosin NR XXXVI/215/2018 – 346 ha

4)      Uchwała Rady Gminy Dmosin NR XXXVI/214/2018 – 335 ha

5)      Uchwała Rady Gminy Dmosin NR XXXVI/218/2018 – 296 ha

II. Szczegółowy zakres zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się do dokonania wszystkich obligatoryjnych czynności niezbędnych do sporządzenia i zmiany Miejscowego Planu, w szczególności m.in. do:

 1. sporządzenie tekstu i rysunku projektu zmian Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z obowiązującą Ustawą o Planowaniu oraz w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 164 poz. 1587), a także zgodnie z przepisami innych ustaw związanych z problematyką planowania przestrzennego,
 2. opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko spełniającej wymagania określone w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 i poz. 1999) wraz z pisemną informacją, w jaki sposób i w jakim zakresie zostały uwzględnione w projekcie planu ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 tej ustawy,
 3. przygotowanie wniosku o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne, o ile taki będzie wymagany,
 4. sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu, uwzględniającej wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 164 poz. 1587),
 5. przygotowanie wymaganych przepisami zawiadomień, pism, ogłoszeń, obwieszczeń, wykazów, zestawień, wystąpień, uchwał niezbędnych do wykonania czynności określonych w art. 17 Ustawy o Planowaniu,
 6. pisemne ustosunkowanie się do wszystkich ewentualnych wniosków, opinii i uwag wniesionych przez jednostki i organy opiniujące oraz strony biorące czynny udział w postępowaniu,
 7. sporządzenie analizy i przedstawienia Zamawiającemu rekomendacji co do sposobu uwzględnienia w projekcie Miejscowego Planu i opracowań o których mowa w pkt. 2 i 4, wyników uzyskanych opinii, uzgodnień, złożonych wniosków i uwag oraz dokonanie korekt w projekcie Miejscowego Planu i opracowaniach, na każdym etapie sporządzania Miejscowego Planu, wynikających z opinii, uzgodnień i uwag (w przypadku zaistnienia konieczności takich korekt i podjęcia stosownej decyzji przez Zamawiającego),
 8. wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej wraz z niezbędną dokumentacją fotograficzną w wersji papierowej i elektronicznej – prace terenowe (wizja terenowa zainwestowania i uzbrojenia terenu oraz elementów przyrodniczych),
 9. opracowanie koncepcji projektu planu uwzględniającej wyniki z dokonanej analizy, a także ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa i przedstawienie jej Zamawiającemu,
 10. skoordynowanie ustaleń projektu planu w rejonie granic jego opracowania z zapisami obowiązujących planów sąsiednich,
 11. udział w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami oraz w posiedzeniu gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej,
 12. udział w posiedzeniu odpowiednich komisji Rady Gminy Dmosin przed sesją oraz na sesji, na której planowane będzie uchwalenie projektu planu,
 13. kompletowanie dokumentacji formalno-prawnej w ciągu całego okresu sporządzania projektu planu.
 14. wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w Ustawie o Planowaniu oraz innych przepisach prawa, w tym uchwalonych po dniu podpisania umowy, niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania zamówienia.

Przedmiot umowy wykonany zostanie etapami. Wykonawca odpowiedzialny będzie za pozytywne uzgodnienie projektów przez właściwe organy, w zakresie wynikającym z rzetelności realizacji przedmiotu umowy. Wymaga się również aby Wykonawca wprowadzał wymagane zmiany do projektów, brał udział w dyskusjach publicznych oraz analizował uwagi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość procedury i wymaganych uzgodnień, a także za kompletność uwzględnienia w projekcie planu wymagań, walorów i potrzeb określonych w art.1 ust. 2 Ustawy o Planowaniu.

 Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa:

 1. w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej działającej przy Wójcie Gminy Dmosin,
 2. w posiedzeniach komisji Rady Gminy Dmosin,
 3. w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego Planu,
 4. w spotkaniach z mieszkańcami gminy zorganizowanych w ramach konsultacji społecznych,
 5. prezentacji projektu Miejscowego Planu podczas obrad Rady Gminy Dmosin.

 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego dla rozwiązań zastosowanych w projekcie Miejscowego Planu na zakończenie kolejnych etapów procedowania, a także do wprowadzenia zmian wynikających z uzyskanych uzgodnień i opinii oraz zmian wynikających ze sposobu rozpatrzenia wniosków i uwag. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne uchwały w sprawie Miejscowego Planu w następującej formie:

 1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Miejscowego Planu:
 2. na etapie opracowania koncepcji projektu planu, do uzyskania akceptacji przez Zamawiającego - 1 egz. projektu z rysunkiem w formie kolorowego wydruku w skali 1:1000 oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (PDF) na płycie CD dla każdej z 5 uchwał,
 3. na etapie opiniowania i uzgadniania projektu planu – w ilości i formie niezbędnej dla przeprowadzenia procedury uzyskania opinii i uzgodnień wynikających z przepisów prawa,
 4. na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu - 1 egz. projektu planu w formie wydruku z kolorowym rysunkiem w skali 1:1000 dla każdej z 5 uchwał,
 5. na etapie przekazania projektu planu do uchwalenia przez Radę Gminy - uchwały sporządzone w formacie pliku Edytora Aktów Prawnych XML(.ZIPX) - format zgodny z wytycznymi do publikacji Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego - 1 egz. w formie wydruku z rysunkiem w formie kolorowego wydruku dla każdej z 5 uchwał,
 6. po uchwaleniu planu przez Radę Gminy, przygotowanie w ciągu 5 dni od daty uchwalenia planu w celu przekazania Wojewodzie Łódzkiemu do zbadania zgodności z przepisami prawa: 2 egz. w formie wydruku w wymaganej skali z rysunkami w formie kolorowych wydruków oraz kompletny zapis wersji cyfrowej uchwały wraz z załącznikami dla każdej z 5 uchwał, 2 egz. dokumentacji planistycznej (oryginał i kopia),
 7. po akceptacji uchwały przez Wojewodę: 1 egz. planu w skali 1:1000 w formie kolorowego wydruku dla każdej z 5 uchwał.
 8. po akceptacji uchwały przez Wojewodę, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie zapisu elektronicznego pliki tekstowe na płytach CD: 2 sztuki zawierające pliki tekstowe o rozszerzeniach *.xml, *.doc, *.pdf.
 9. po akceptacji uchwały przez Wojewodę, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie zapisu elektronicznego załączniki graficzne na płytach CD: 2 sztuki zawierające:
 10. załącznik graficzny do Miejscowego Planu, który powinien zostać opracowany w formie pliku wektorowego (ESRI shapefile (shp. – plik przechowujący geometrię obiektu; shx. – plik indeksowy; dbf. – plik przechowujący dane atrybutowe (tabelaryczne); prj. – plik przechowujący informację na temat układu współrzędnych i odwzorowania)) i z pliku rastrowego (geotiff) zgodnie dołączonymi wytycznymi dla planistów,
 11. dane wektorowe służące wygenerowaniu załącznika graficznego do Miejscowego Planu powinny zostać opracowane w formacie SHP (ESRI Shapefile).
 12. Załącznik graficzny do Miejscowego Planu w formie rastrowej powinien zostać opracowany w następujących formatach danych:

 -SHP (plik przechowujący geometrię, zgodny z wytycznymi dla planistów),

- GeoTIFF (pliki rastrowe z nadaną georeferencją) o rozdzielczości 600DPI,

- TIFF (pliki rastrowe bez nadanej georeferencji) o rozdzielczości 600DPI,

- PDF o rozdzielczości 600DPI,

 1. wszystkie wektorowe dane przestrzenne muszą być sporządzone w układzie odniesienia PUWG92 lub PUWG2000,
 2. plik rastrowy załącznika graficznego do Miejscowego Planu GeoTIFF musi mieć nadaną georeferencję w układzie odniesienia PUWG92 lub PUWG2000.
 3. W ramach prac nad niniejszym Miejscowym Planem Wykonawca opracuje dokument metadanych geoinformacyjnych. Metadane muszą być opracowane w sposób zgodny z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych oraz INSPIRE Metadata Implementing Rules: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119 (Zasady Wdrażania Dyrektywy INSPIRE w zakresie metadanych).

Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały planistyczne znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego mogące służyć do opracowania projektu miejscowego planu, w szczególności:

 1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dmosin, uchwalonego Uchwałą Nr XXV/137/17 z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dmosin,
 2. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Dmosin,
 3. Ocenę aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Dmosin (Uchwała Nr XXXII/196/2017 Rady Gminy Dmosin z dnia 27 grudnia 2017r).

Pozostałe materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca pozyska we własnym zakresie w ramach kwoty wynagrodzenia ustalonej za wykonanie przedmiotu umowy.

Zamawiający pokrywa w swoim zakresie koszty związane z zamieszczeniem ogłoszeń w miejscowej prasie oraz koszty związane z wysyłaniem korespondencji dotyczącej zawiadomień, uzgodnień i opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

III. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki

 1. Zapewnienie udziału w pracach zespołu projektowego osób posiadających wiedzę i doświadczenie umożliwiających należyte wykonanie zamówienia, w tym projektanta urbanistę i projektantów specjalistów we wszystkich niezbędnych dziedzinach związanych z przedmiotem zamówienia. Główny Projektant powinien posiadać uprawnienia do wykonywania zawodu zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (spełnia wymagania określone w art. 5 Ustawy o Planowaniu) oraz doświadczenie w wykonaniu, co najmniej czterech uchwalonych i opublikowanych w dzienniku urzędowym województwa miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – sporządzonych na podstawie Ustawy o Planowaniu. W tym celu wymaga się przedłożenia wykazu osób przewidzianych do realizacji zamówienia (załącznik nr 4).
 2. Wykonawca musi wykazać się zrealizowaniem (zakończeniem) zamówienia w zakresie sporządzenia miejscowego planu (lub zmiany planu) zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o powierzchni min 20 ha. W tym celu należy wypełnić załącznik nr 3 w którym Wykonawca wskazuje co najmniej dwa uchwalone i opublikowane w ciągu ostatnich trzech lat w wojewódzkim dzienniku urzędowym miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego– sporządzone na podstawie Ustawy o Planowaniu.

IV. Inne istotne warunki zamówienia lub przyszłej umowy

 1. Przedmiot umowy wykonany zostanie etapami, stanowiącymi przedmiot odrębnych odbiorów, zgodnie z terminami ich realizacji określonymi w Harmonogramie (załącznik do umowy).
 2. Obszar opracowania obejmuje ok. 1 943 ha
 3. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie
  14 dni od dnia otrzymania faktury.
 4. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany protokół odbioru.

 

V. Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych

 

Nie dotyczy

 

VI. Zamawiający nie dopuszcza składnia oferty wariantowej

 

Nie dotyczy

 

VII. Termin wykonania zamówienia:

 

- do 30 czerwca 2019r.

1)      Uchwała Rady Gminy Dmosin NR XXXVI/217/2018 - 354 ha

2)      Uchwała Rady Gminy Dmosin NR XXXVI/216/2018 – 612 ha

- do 10 grudnia 2019r.

3)      Uchwała Rady Gminy Dmosin NR XXXVI/215/2018 – 346 ha

4)      Uchwała Rady Gminy Dmosin NR XXXVI/214/2018 – 335 ha

5)      Uchwała Rady Gminy Dmosin NR XXXVI/218/2018 – 296 ha

 

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie : Cena-100% 

IX.  Wykaz wymaganych dokumentów:

 1.  Formularz oferty wraz z zawartym oświadczeniem– załącznik nr 2
 2.  Wykaz zrealizowanych zamówień– załącznik nr 3
 3. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia -załącznik nr 4.

 

X. Opis przygotowania oferty

 1.    Oferta musi obejmować całość zamówienia.
 2. Ofertę należy umieścić w kopercie na adres: Urząd Gminy w Dmosinie, Dmosin 9,
   95-061 Dmosin z oznaczeniem:

„Opracowanie    miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego zgodnie z 5 uchwałami podjętymi w 2018 roku przez Radę  Gminy Dmosin

 3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji usługi.

 

XI. Miejsce i termin składania ofert

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  (osobiście lub listownie) Urząd Gminy w Dmosinie (sekretariat) – w terminie do 14 czerwca 2018r. do godziny 1200.
 2. Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie www.bip.dmosin.pl
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

XII. Postanowienia ogólne

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 2. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.

 

XIII. Załączniki

 1. Szczegółowe granice opracowania przedmiotu zamówienia – Uchwały i załączniki graficzne ww. uchwał (załącznik nr 1)
 2. Formularz ofertowy (załącznik nr 2)
 3.  Wykaz zrealizowanych zamówień (załącznik nr 3)
 4. Wykazu osób przewidzianych do realizacji zamówienia (załącznik nr 4)
 5. Projekt umowy (załącznik nr 5)
 6. Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych- warunek podpisania umowy zasadniczej (załącznik nr 6)

 

 

Dmosin, dnia 5 czerwca 2018r.

  Inspektor

 Iwona Wiśniewska

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Iwona Wiśniewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2018 14:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Włodarczyk
Ilość wyświetleń: 229
05 czerwca 2018 15:26 Alicja Włodarczyk - Zmiana danych dokumentu. poprawienie numeracji w ogłoszeniu (Dokument opublikowany)
05 czerwca 2018 15:10 Alicja Włodarczyk - Dodanie załącznika [klauzula_informacja_z_art_13_rodo.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 czerwca 2018 14:58 Alicja Włodarczyk - Dodanie załącznika [dokumenty.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)