Regulamin

Wyszukiwarka

Wybierz rok

załącznik do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Załącznik do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów Zasady ustalania wysokości stypendium szkolnego 1. Ustalona w Budżecie Gminy Dmosin kwota (S) przeznaczona jest na świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych ( Sm) oraz na finansowanie zasiłków szkolnych...

Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dmosin.

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Dmosin Nr XXIII /127/05 z dnia 28 lutego 2005 r. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dmosin . 1.Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje...

Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznwania dodatków: za wysługę lat, motywavyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia z godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy w szkołach prowadzonych przez Gminę Dmosin.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/127/05 Rady Gminy Dmosin z dnia 28 lutego 2005r. Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków : za wysługę lat , motywacyjnego , funkcyjnego oraz za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych...