Regulamin - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Regulamin Organizacyjny Urzęu Gminy Dmosin

Załącznik do Zarządzenia Nr 0151/16/2005 Wójta Gminy Dmosin z dnia 02 maja 2005 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY DMOSIN 1. Rozdział I 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Dmosin, zwany dalej Regulaminem, określa: 1) zakres działania i zadania Urzędu Gminy Dmosin, zwaneg ...

Regulamin dostarczania wody na terenie Gminy Dmosin

Regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Dmosin. Rozdział I Postanowienia ogólne §1.1.Niniejszy Regulamin dostarczania wody na terenie gminy Dmosin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Gminę Dmosin. 2. Ilekroć w Regulaminie niniejszym używa się określenia „ustawa”...

Uchwała Nr XX/104/04 Rady Gminy Dmosin z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody na obszarze gminy Dmosin

UCHWAŁA Nr XX/104/04 RADY GMINY DMOSIN z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody na obszarze gminy Dmosin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,...