Zagospodarowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dmosin

Dmosin, dnia 13 lipca 2006r.


Wójt Gminy Dmosin

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Dmosin


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn.zm.) oraz uchwały Rady Gminy Dmosin Nr VII/54/03 z dnia 24 lipca 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dmosin zmienionej uchwałami Rady Gminy Dmosin: Nr XIV/86/04 z dnia 30 kwietnia 2004r., Nr XXII/118/04 z dnia 29 grudnia 2004r., Nr XXVIII/161/05 z dnia 29 sierpnia 2005r. i Nr XXXIV/200/06 z dnia 17 marca 2006r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dmosin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21.07.2006r. do 21.08.2006r. w siedzibie Urzędu Gminy Dmosin, w godz. od 9.00 do 14.00, pokój nr 4.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 03.08.2006r. w siedzibie Urzędu Gminy Dmosin (Urząd Stanu Cywilnego), o godz. 15.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dmosin z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.09.2006r.


Wójt Gminy Dmosin
Danuta Supera

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 lipca 2006 09:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2096
13 lipca 2006 09:13 (Administrator) - Zmieniono treść dokumentu