Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach rok 2016

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dmosin gmina Dmosin.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

NIE  PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

 Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, powiat Brzeziński, woj. łódzkie 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na

 

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej  na przebudowę i rozbudowę

 Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dmosin, gmina Dmosin.

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego
i wykonawczego na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody oraz dostosowanie technologii uzdatniania wody do składu chemicznego wody z nowo wybudowanego otworu studni  oraz opracowanie projektu obudowy studni. w miejscowości Dmosin, gmina Dmosin  (nr ew. działki 303) – do uzyskania pozwoleniem na budowę oraz sprawowania nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót budowlanych na podstawie tej dokumentacji.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1do niniejszego ogłoszenia.

Inne istotne warunki zamówienia : Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia –

załącznik nr 1 do ogłoszenia.        

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej; 

       Termin wykonania zamówienia: w terminie do 29 kwietnia 2016 r.

W postępowaniu mogą wsiąść udział  wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz złożą oświadczenie w tym zakresie.( oświadczenie zawarte we wzorze oferty stanowiącej załącznik Nr 2 do ogłoszenia.

Zamawiający przy ocenie ofert będzie kierował się następującymi kryteriami:

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie : CENA -100%; 

Oferty należy składać do dnia 15 lutego 2016r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Dmosin pokój nr 15a, lub elektronicznie e- mail: ugdmosin.zp@wp.pl  Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godzinie 10:30. w siedzibie Zamawiającego pokój nr 15a; 

 

                                                                                                    Alicja Włodarczyk
                                                                                       inspektor ds. Zamówień Publicznych

 

Dmosin, dn. 5 lutego 2016r.

 ___________________________________________________________________________

 

W nawiązaniu do ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dmosin

 

 w dniu 5 lutego 2016r. postępowania o udzielenie zamówienia na 

 

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej  na przebudowę i rozbudowę

 

 Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dmosin, gmina Dmosin.

 

 

 

 którego przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody oraz dostosowanie technologii uzdatniania wody do składu chemicznego wody z nowo wybudowanego otworu studni oraz opracowanie projektu obudowy studni w miejscowości Dmosin, gmina Dmosin  (nr ew. działki 303) – do uzyskania pozwoleniem na budowę oraz sprawowania nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót budowlanych na podstawie tej dokumentacji.

 

 

 

Zamawiający uzupełnia ogłoszenie o zestawienie wyników badań wody z wybudowanego otworu nr 3 na ujęciu wodociągowym w Dmosinie.

 

 

 

W załączeniu zestawienie wyników badań wody.                                                                                             

 

 

 

                                                                                                          Alicja Włodarczyk
                                                                                       inspektor ds. zamówień publicznych

 

Dmosin, dn. 9 luty 2016r.

_____________________________________________________________________________________

 


W nawiązaniu do ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dmosin

 

 w dniu 5 lutego 2016r. postępowania o udzielenie zamówienia na 

 

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej  na przebudowę i rozbudowę

 

 Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dmosin, gmina Dmosin.

 

 

 

 którego przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody oraz dostosowanie technologii uzdatniania wody do składu chemicznego wody z nowo wybudowanego otworu studni oraz opracowanie projektu obudowy studni w miejscowości Dmosin, gmina Dmosin  (nr ew. działki 303) – do uzyskania pozwoleniem na budowę oraz sprawowania nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót budowlanych na podstawie tej dokumentacji.

 

 

 

Zamawiający informuje, że modyfikuje treść ogłoszenia o udzielenie zamówienia
w związku z czym zapis ogłoszenia o treści:

 

 

 

„ Termin wykonania zamówienia: w terminie do 29 kwietnia 2016 r.”

 

 

 

Otrzymuje brzmienie:

 

 

 

Termin wykonania zamówienia: w terminie do 30 czerwca 2016r.”

 

  

 

oraz zapis o treści:

 

 

 

„Oferty należy składać do dnia 15 lutego 2016r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Dmosin pokój nr 15a, , lub elektronicznie e- mail: ugdmosin.zp@wp.pl  Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godzinie 10:30. w siedzibie Zamawiającego pokój nr 15a;” 

 

 

Otrzymuje brzmienie:

 

 

 

„Oferty należy składać do dnia 19 lutego 2016r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Dmosin pokój nr 15a, lub elektronicznie e- mail: ugdmosin.zp@wp.pl  Otwarcie ofert nastąpi
w dniu składania ofert o godzinie 10:30. w siedzibie Zamawiającego pokój nr 15a;”
                                                                                 

 

 

 

                                                                                                          Alicja Włodarczyk
                                                                                       inspektor ds. zamówień publicznych

 

Dmosin, dn. 11 lutego 2016r.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alicja Włodarczyk - inspektor d/s ZAmówień Publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lutego 2016 15:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Włodarczyk
Ilość wyświetleń: 943
11 lutego 2016 11:20 (Alicja Włodarczyk) - Dodanie załącznika [wzor_oferty_zalacznik_nr_2_zmieniony.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lutego 2016 11:12 (Alicja Włodarczyk) - Zmiana danych dokumentu. Modyfikacja treści ogłoszenia (Dokument opublikowany)
09 lutego 2016 12:54 (Alicja Włodarczyk) - Dodanie załącznika [analiza_wody.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)