Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach rok 2016

Ogłoszenie o zamówieniu do 30 000 Euro „Dostawa materiałów biurowych, tuszy i tonerów do drukarek i urządzeń drukujących oraz druków”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

NIE  PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

 

Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, powiat Brzeziński, woj. łódzkie

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na wykonanie zamówienia pn.:    „Dostawa materiałów biurowych, tuszy i tonerów do drukarek i urządzeń drukujących oraz druków”

 

I. Przedmiotem zamówienia jest : Dostawa materiałów biurowych, tuszy i tonerów do drukarek i urządzeń drukujących oraz druków”

 

Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w zestawieniu do niniejszego ogłoszenia (załącznik Nr 1 do  ogłoszenia).

 

Istotne warunki zamówienia przyszłej umowy:

 1. dostarczane materiały spełniają wymagania techniczne i jakościowe, a w szczególności: są fabrycznie nowe, posiadają nienaruszone cechy oryginalnego opakowania, wszystkie materiały muszą być oryginalne – zgodne z zalecanymi przez producenta eksploatowanego sprzętu, nie dopuszcza się zamienników i materiałów regenerowanych i wyprodukowano je w okresie do 12 miesięcy przed datą dostawy,
 2. dostarczać materiały raz w miesiącu w terminie i ilościach wcześniej uzgodnionych z Zamawiającym, za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub telefonów,
 3. miejscem dostawy zamawianych materiałów jest siedziba Zamawiającego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
 4. koszty dostawy obciążają Dostawcę,
 5. do czasu odbioru materiałów przez Zamawiającego ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą materiałów ponosi Dostawca,
 6. na każde żądanie Zamawiającego Dostawca jest zobowiązany okazać odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi bądź innymi wymaganiami, dotyczących materiałów,
 7. jeżeli zostanie stwierdzone, że dostarczone materiały są uszkodzone lub posiadają wady uniemożliwiające ich użytkowanie, a wady i uszkodzenia nie powstały z winy Zamawiającego, Dostawca na własny koszt wymieni je na nowe, nieuszkodzone i niewadliwe w terminie 14 dni od chwili zawiadomienia przez Zamawiającego,
 8. Zamawiający może zrezygnować z części materiałów, a Dostawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze z tytułu sprzedaży mniejszej ilości materiałów,
 9. strony będą się rozliczać na podstawie faktur wystawionych zgodnie z ilością i rodzajem dostarczonych materiałów po każdej dostawie.
 10. zamawiający będzie dokonywał zapłaty należności przelewem na konto Dostawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej;

 

II. Termin wykonania zamówienia:

od dnia podpisania umowy do dnia 31 stycznia 2017roku.

 

III. W postępowaniu mogą wsiąść udział  wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

IV. W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w punkcie III Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

 1. oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień w tym zakresie oraz dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (oświadczenie zawarte w druku oferty)

 

Zamawiający przy ocenie ofert będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie : CENA - 100%; 

Wykonawca określi cenę  (brutto) - za cały przedmiot zamówienia na podstawie zestawienia materiałów biurowych i druków z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

 

Ofertowa cena brutto za cały przedmiot zamówienia  powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy określone we wzorze umowy oraz niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia  wraz z obowiązującym podatkiem VAT.

Wykonawca, przedstawi Zamawiającemu wraz z ofertą zestawienie materiałów biurowych i druków zgodne z podaną ceną w ofercie.

 

Oferty według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do ogłoszenia należy składać do dnia 15 lutego 2016r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Dmosin pokój nr  5.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 5.

 

 

                                                                                                           Maria    Kowalska

                                                                                                              Inspektor

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lutego 2016 11:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Włodarczyk
Ilość wyświetleń: 626
11 lutego 2016 10:13 (Marcin Mróz) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
11 lutego 2016 10:13 (Marcin Mróz) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
11 lutego 2016 10:12 (Marcin Mróz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_zestawienie_mater_biur_2016r4.xls] do dokumentu. (Dokument opublikowany)