Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach rok 2016

Ogłoszenie o zamówieniu do 30 000 euro - Opracowanie operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

NIE  PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, powiat Brzeziński, woj. łódzkie

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na:

 

Opracowanie operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków z oczyszczalni do rzeki Mrogi wylotem usytuowanym w km: 32+135 na działce nr ewidencyjny 129/1 obręb Dmosin Drugi wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego.

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków działająca w oparciu o nitryfikacyjno-denitryfikujący osad czynny z tlenową stabilizacja osadu.

Ilość stan i skład ścieków wprowadzanych do rzeki Mrogi:

- Qśr./dob     = 140 m³/dobę;

- Qmax./dob = 190 m³/dobę;

- Qmax/godz = 14,2 m³/dobę,

                                     Temperatura             35° i poniżej

                                     pH                              6,5-9

                                  BZT5                       40 mg O2/dm³ i poniżej

                                  ChZT                      150 mg O2/dm³ i poniżej

                                  Zawiesina og.          50 mg O2/dm³ i poniżej

 

Termin realizacji zamówienia: do 01.08.2016 r. (dzień wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego)

Kryterium oceny ofert – cena  100%

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy, a w szczególności warunki zapłaty:

  1.  Opracowania operatu wodnoprawnego w celu  uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków z oczyszczalni do rzeki Mrogi wylotem usytuowanym w km: 32+135 na działce nr ewidencyjny 129/1, obręb Dmosin Drugi.
  2. Zamawiający oświadcza, że posiadane przez niego pozwolenie wodnoprawne jest ważne do dnia 20.08.2016 r.
  3.   Płatność przelewem w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
  4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty uzgodnień i opinii w tym opłat, a także wszelkie koszty przejazdów mających związek z realizacją niniejszego zamówienia.

 

Ofertę prosimy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego ( Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin , pok.15), faxem ( 0 46/ 874-62-94 ) lub pocztą elektroniczną  (gk@dmosin.pl) 

w terminie do 8  marca 2016  r.

 

Dmosin, dnia  1 marca  2016 r.

                                                                                                  Garnys Arkadiusz

                                                                                   (podpis osoby prowadzącej postępowanie)                                                

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 marca 2016 12:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Włodarczyk
Ilość wyświetleń: 867
01 marca 2016 12:44 (Alicja Włodarczyk) - Dodanie załącznika [wzor_oferty.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 marca 2016 12:42 (Alicja Włodarczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)