Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach rok 2016

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Likwidacja wyrobów zawierajacych azbest w Gminie Dmosin w 2016r."

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

NIE  PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 

Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, powiat brzeziński, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na wykonanie: 

usługi polegającej na „Likwidacji wyrobów zawierających azbest w Gminie Dmosin w 2016r.”
 

I. Przedmiotem zamówienia jest:

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi polegającej na usuwaniu wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo – cementowe pochodzące z pokryć dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych) z terenu nieruchomości osób fizycznych (26 nieruchomości na terenie Gminy Dmosin). Szacowana ilość wyrobów zawierających azbest wynosi około 99,96Mg.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) Demontaż pokryć dachowych, pakowanie, załadunek, transport oraz rozładunek i przekazanie wyrobów zawierających azbest do miejsca utylizacji lub składowania. Szacowana masa odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia wynosi ok. 3,44Mg.

b) Pakowanie wyrobów zawierających azbest zalegających na posesjach, załadunek, transport oraz rozładunek i przekazanie tych wyrobów do miejsca utylizacji lub składowania. Szacowana masa odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia wynosi ok. 96,52Mg.

3. Zamawiający zastrzega, że ilość nieruchomości, z których należy usunąć wyroby zawierające azbest może ulec zmianie, ponieważ właściciele nieruchomości mogą zdemontować pokrycia dachowe we własnym zakresie lub zrezygnować z przyznanej pomocy w usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

4. Szczegółowy wykaz nieruchomości, z których należy usunąć wyroby zawierające azbest, Zamawiający przekaże Wykonawcy wybranemu w drodze niniejszego postępowania po podpisaniu umowy. Wykonawca ma obowiązek ustalenia z mieszkańcami wskazanymi w wykazie dokładnych terminów odbioru wyrobów zawierających azbest. Informacje o ustalonym terminie wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie harmonogramu.

5. Koszty ważenia zdemontowanych i odbieranych wyrobów zawierających azbest ponosi wykonawca.

6. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktury wystawionej za wykonaną usługę karty przekazania odpadów, osobno dla każdego z właścicieli nieruchomości, z której odebrał wyroby zawierające azbest, protokół odbioru wyrobów zawierających azbest osobno z każdej nieruchomości oraz dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów na składowisko posiadające zezwolenie na przyjmowanie odpadów zawierających azbest – miejsce utylizacji (karta przekazania odpadu, kwit wagowy).

Karty przekazania odpadów na składowisko posiadające zezwolenie na przyjmowanie odpadów zawierających azbest – miejsce utylizacji powinny być wystawione tylko na wyroby zawierające azbest, które zostały unieszkodliwione w ramach umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą (wyroby zawierające azbest ujęte w szczegółowym wykazie nieruchomości). Nie dopuszcza się łączenia w kartach, odpadów unieszkodliwionych w ramach innej umowy i/lub dla nieruchomości znajdujących się poza wykazem przekazanym przez Zamawiającego w ramach realizacji niniejszego przedmiotu umowy.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy realizacji przedmiotu zamówienia.

8. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

II. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, spełniający następujące warunki:

 

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, na potwierdzenie czego przedłoży oświadczenie według załącznika nr 2 do ogłoszenia

2. Posiada wiedzę i doświadczenie. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia według załącznika nr 2 do ogłoszenia.

3. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia według załącznika nr 2 do ogłoszenia.

4. Załączy aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5. Przedłoży aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych.

6. Przedłoży umowę z zarządzającym składowiskiem odpadów niebezpiecznych na przyjęcie do unieszkodliwienia na stałe (nie na magazynowanie) odpadów zawierających azbest na składowisko w okresie realizacji zamówienia przewidzianej ilości odpadów zawierających azbest.

III. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

IV. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

V. Termin wykonania zamówienia: do 30 września 2016r.

VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: CENA - 100%

VII. Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy, a w szczególności warunki zapłaty:

 

1. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane prace nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę na Gminę Dmosin.

2. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury końcowej.

3. Wyklucza się możliwość częściowych płatności.

 

Oferty należy składać do dnia 19 sierpnia 2016r. do godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego Urzędzie Gminy Dmosin pokój nr 5.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 5.

 

Dmosin, dnia 10 sierpnia 2016r.      

 

                                                                                                        Inspektor

                                                                                              /-/ Edyta Goździńska

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 sierpnia 2016 11:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Włodarczyk
Ilość wyświetleń: 542
10 sierpnia 2016 11:53 (Alicja Włodarczyk) - Dodanie załącznika [umowa_azbestwzor.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 sierpnia 2016 11:52 (Alicja Włodarczyk) - Dodanie załącznika [zapytanie_ofertowe__wzor_oferty__oswiadczenie.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 sierpnia 2016 11:47 (Alicja Włodarczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)