Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach rok 2016

Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o nazwie "KOŁACINEK i KOŁACINEK II" dla Terenu połozonego w miejscowości Kołacinek , gmina Dmosin.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

NIE  PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, powiat brzeziński, woj. łódzkie  ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na wykonanie zamówienia: 

Opracowanie  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
o nazwie „KOŁACINEK I” i „KOŁACINEK II”,

dla terenu położonego w miejscowości Kołacinek, gmina Dmosin

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o nazwie „KOŁACINEK I” i „KOŁACINEK II”, dla terenu położonego w miejscowości Kołacinek, gmina Dmosin zgodnie z Uchwałą Nr XX/109/16 Rady Gminy Dmosin z dnia 12 lipca 2016r. Granice obszaru objętego planem określa załącznik graficzny Nr 1 stanowiący integralną część ww. uchwały.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymogami:

1. Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2016r. poz. 778 z późn. zm.)

2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z  2003r. Nr 164, poz. 1587)

3. Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r.poz. 353)

4. Pozostałymi przepisami mającymi zastosowanie w przedmiocie zamówienia.

II. Szczegółowy zakres zamówienia

 1. Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o nazwie „KOŁACINEK I” i „KOŁACINEK II”, dla terenu położonego w miejscowości Kołacinek, gmina Dmosin.

 2. Opracowanie ekofizjograficzne dla terenu zmiany.

 3. Opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu.

 4. Opracowanie dokumentów i opracowań niezbędnych do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Do przedmiotu zamówienia należą prace planistyczne w tym:

- prace o charakterze proceduralnym – redakcja ogłoszeń prasowych, obwieszczeń, zawiadomień (wraz z rozdzielnikiem),

- prace wstępne, przygotowawcze, analiza wniosków do planu,

- prace studialne i projektowe – prezentacja koncepcji, opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko,

- udział we wszelkich prezentacjach projektu zmiany planu w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, jak również w innych posiedzeniach dotyczących przedmiotu zamówienia,

- prezentacja projektu zmiany planu,

- opracowanie stanowiska w sprawie uwag zawartych w opiniach i uzgodnieniach,

- wprowadzenie zmian do tekstu i rysunków projektu zmiany planu odpowiednio do uwzględnionych uwag,

-opracowanie zmiany prognozy oddziaływania na środowisko w związku ze zmianami w projekcie planu,

- zorganizowanie wspólnie z Zamawiającym dyskusji publicznej dotyczącej projektu zmiany planu, prezentacja projektu zmiany planu podczas dyskusji publicznej w trakcie wyłożenia projektu planu,

- rozpatrzenie uwag i wniosków wniesionych w związku z wyłożeniem projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko; wprowadzenie zmian do tekstu planu i rysunku projektu planu odpowiednio do uwzględnionych uwag,

- przygotowanie projektu zmiany planu do uchwalenia,

- przygotowanie dokumentacji formalno -prawnej w celu przedłożenia wojewodzie do sprawdzenia zgodności z przepisami.

 

Do opracowania projektu zmiany Zamawiający udostępni:

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Dmosin,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Dmosin,

- dane z ewidencji gruntów.

 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące prace w ilościach:

 1. 4 egz. zmiany planu z tekstem i rysunkami i 2 egz. wersji elektronicznej część graficzna format plików:  w postaci wektorowej oraz  JPG  i  PDF  część tekstowa format plików: doc i PDF;

 2. 2 egz. opracowanie ekofizjograficznego – wersja papierowa i na nośniku CD.

 3. 2 egz. prognozy oddziaływania na środowisko – wersja papierowa i na nośniku CD

 

III. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  oraz posiadają niezbędną wiedzę
  i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
  do wykonania zamówienia.

W celu potwierdzenia spełniania wyżej określonych warunków Zamawiający
żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia w wyżej wymienionym zakresie – oświadczenie zawarte we wzorze oferty - załącznik nr 1, oraz przedstawią  poświadczenie/referencje wykonania co najmniej 2 zamówień dotyczących opracowania dokumentów planistycznych.

 

IV. Inne istotne warunki zamówienia lub przyszłej umowy

 1. Przedmiot umowy zostanie odebrany protokołami odbiorów częściowych i protokołem odbioru końcowego przy udziale wszystkich stron umowy.

 2. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie
  14 dni od dnia otrzymania faktury.

 3. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany protokół odbioru.

V. Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych

VI. Zamawiający nie dopuszcza składnia oferty wariantowej

VII. Termin wykonania zamówienia: do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie : CENA -100 %

IX.  Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Formularz oferty wraz z zawartym oświadczeniem)– załącznik nr 1

 2. Poświadczenia/ referencje z wykonania prac dotyczących opracowania dokumentów planistycznych.

 

X. Opis przygotowania oferty

 

 1. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

 2. Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.

 3. Ofertę należy umieścić w kopercie na adres: Urząd Gminy w Dmosinie, Dmosin 9,
   95-061 Dmosin z oznaczeniem: „Oferta na : Opracowanie  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o nazwie „KOŁACINEK I” i „KOŁACINEK II”, dla terenu położonego w miejscowości Kołacinek, gmina Dmosin

 4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 5. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty realizacji usługi.

 

XI. Miejsce i termin składania ofert

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  (osobiście lub listownie) Urząd Gminy w Dmosinie (sekretariat) – w terminie do 31sierpnia 2016r. do godziny 1200.

 2. Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie www.bip.dmosin.pl

 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

XII. Postanowienia ogólne

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 2. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.

 

Dmosin, dnia 23 sierpnia 2016r.

 

Podinspektor

Iwona Wiśniewska

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Iwona Wiśniewska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 sierpnia 2016 14:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Włodarczyk
Ilość wyświetleń: 579
23 sierpnia 2016 14:24 (Alicja Włodarczyk) - Dodanie załącznika [uchwala.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 sierpnia 2016 14:23 (Alicja Włodarczyk) - Dodanie załącznika [formularz_oferty__zalacznik_nr_1.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 sierpnia 2016 14:21 (Alicja Włodarczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)