Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach rok 2016

Ogłoszenie o zamówieniu - zakup wraz z dostawą soli drogowej luzem gat. DR w ilości 75 ton z dostawą do miejscowości Dmosin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

NIE  PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO

 Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, powiat Brzeziński, woj. łódzkie 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na wykonanie: 

 

sprzedaży wraz z dostawą soli drogowej luzem gat. DR.

Przedmiotem zamówienia jest : zakup wraz z dostawą soli drogowej luzem gat. DR w ilości 75 ton z dostawą do miejscowości Dmosin, powiat brzeziński.

 

Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w umowie stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej; 

  

       Termin wykonania zamówienia: do 31 marca 2017r.

 

W postępowaniu mogą wziąć udział  wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz złożą oświadczenie w tym zakresie.

 

Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie : CENA - 100%; 

 

Oferty  według załączonego wzoru należy składać do dnia 17 października 2016r. do godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Dmosin pokój nr 3
Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godzinie 15:00 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 3; 

 

Dmosin, dnia 19.09.2016r.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 września 2016 09:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Mróz
Ilość wyświetleń: 594
21 września 2016 09:22 (Marcin Mróz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2016 09:21 (Marcin Mróz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr__wzor_umowy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 września 2016 09:21 (Marcin Mróz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr__oferta.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)