Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach rok 2016

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Wykonanie okresowych (rocznych) przeglądów publicznych dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Dmosin"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

NIE  PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, powiat Brzeziński, woj. łódzkie 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na wykonanie:

w sprawie: wykonania okresowych (rocznych) przeglądów publicznych dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Dmosin. Przeglądy zostaną wykonane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.)

Opis przedmiotu zamówienia:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej; 

Termin wykonania zamówienia: od 15 listopada 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie : CENA - 100%; 

Oferty należy składać do dnia  14 listopada 2016r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Dmosin pokój nr 3
Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 3. 

 

Dmosin. dnia 4 listopada 2016r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 listopada 2016 12:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Mróz
Ilość wyświetleń: 572
04 listopada 2016 12:22 (Marcin Mróz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 listopada 2016 12:21 (Marcin Mróz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)