Przetargi - archiwum

Przetarg nieograniczony Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Cyrusowej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Cyrusowej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.dmosin.pl

 

--------------------------------------------------------------------------------


Wola Cyrusowa: Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Cyrusowej
Numer ogłoszenia: 267974 - 2012; data zamieszczenia: 24.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Cyrusowej , Wola Cyrusowa 68, 95-061 Wola Cyrusowa, woj. łódzkie, tel. 46 874 73 77, faks 46 874 62 94.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Cyrusowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, średniego, specjalnego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 wyposażonego w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Cyrusowej. 1) opis przedmiotu zamówienia, zawierający wymagania techniczno-jakościowe pojazdu przedstawiono w specyfikacjach technicznych samochodu ratowniczo - gaśniczego z dodatkowym wyposażeniem w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. 2) Wykonawca do oferowanego samochodu ratowniczo - gaśniczego z dodatkowym wyposażeniem dostarczy: a) świadectwo homologacji pojazdu, b) świadectwo homologacji podwozia pojazdu, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, c) świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Pożarowej, d) wykaz autoryzowanych stacji obsługi prowadzących serwis gwarancyjny (podmioty, które mogą wykonywać usługi konserwacji-przeglądy i naprawy sprzętu w okresie gwarancyjnym bez utraty gwarancji). 3) Samochód powinien mieć wykonany przegląd zerowy na dzień odbioru techniczno- jakościowego. 4) Wykonawca podczas odbioru ostatecznego zapewni na własny koszt przeprowadzenie szkolenia 2 kierowców z zakresu obsługi podstawowej pojazdu (tj. w zakresie budowy i obsługi pojazdu) oraz przeprowadzenia jazdy próbnej na odcinku do 20 km. Z przeprowadzenia szkolenia zostanie sporządzony protokół. 2. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania: a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; b) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami; c) posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. nr 143, poz. 1002)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3, 35.11.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Działalność stanowiąca przedmiot zamówienia nie wymaga posiadania szczególnych uprawnień wynikających z przepisów prawa. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca złoży - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), prze upływem terminu składania ofert co najmniej dwóch dostaw, odpowiadających przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. dostawie co najmniej dwóch samochodów strażackich typu co najmniej średniego. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca złoży - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca złoży - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca złoży - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Istotne postanowienia umowne zawierają wzory umów (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do SIWZ); ; 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 3. Zamawiający - na podstawie art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 4. W szczególności Zamawiający ustanawia następujące warunki umożliwiające zmianę i zakres treści umowy: a) wystąpienie zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają wykonanie zamówienia w umówiony sposób, dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych, b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacji technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, c) wystąpienie ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, lub wystąpienie innych okoliczności mających wpływ na wysokość stawki podatku VAT.- dopuszcza się zmianę umówionego wynagrodzenia. W przypadku ustawowej zmiany podatku VAT do ceny netto zostanie naliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości 5. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dmosin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W urzędzie Gminy Dmosin Dmosin 9, 95-061 Dmosin pokój nr 15.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Dmosinie, Dmosin 9, 95-061 Dmosin pokój nr 15.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                                   Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej
                                                                                              w Woli Cyrusowej
                                                                                               Stanisław Piórkowski

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 267974-2012 z dnia 2012-07-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wola Cyrusowa
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, średniego, specjalnego samochodu ratowniczo - gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 wyposażonego w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof na potrzeby...
Termin składania ofert: 2012-08-16

Numer ogłoszenia: 291038 - 2012; data zamieszczenia: 08.08.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 267974 - 2012 data 24.07.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Cyrusowej, Wola Cyrusowa 68, 95-061 Wola Cyrusowa, woj. łódzkie, tel. 46 874 73 77, fax. 46 874 62 94.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest:IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Dmosinie, Dmosin 9, 95-061 Dmosin pokój nr 15..
  • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2012r godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Dmosinie, Dmosin 9, 95-061 Dmosin pokój nr 15..

                                                                                     Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej
                                                                                              w Woli Cyrusowej
                                                                                               Stanisław Piórkowski

_____________________________________________________________________________________________________________-

Wola Cyrusowa , dn. 8 sierpnia  2012r

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) wprowadza zmiany do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w związku z czym SIWZ w  Rozdziale VIII Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków  w punkcie 2 dodaje się p.pkt.

„10)wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.”

 

W związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr 4 do SIWZ  który otrzymuje brzmienie:

  

„Załącznik nr 4 do SIWZ

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

………………………………………………….. ………………………………

Nazwa (firmy) siedziba lub adres Wykonawcy lub imię i nazwisko, adres zamieszkania 

Przystępując do przetargu nieograniczonego na :

„Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Cyrusowej” 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu

nieograniczonego, oświadczam/my, że w stosunku do firmy, którą reprezentuję/my brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z póź. zm.)   który mówi: 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

10)wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 

 

…………….., dnia …...……..….. ..... r.                                                   ……………………………………………………….
Miejscowość                                                                           Podpis osoby (osób) upoważnionej                                                                                                       do      występowa  w  imieniu Wykonawcy

                                                                                    (Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka

                                                                                                    z imieniem i nazwiskiem).

 __________________________________
1 Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, niniejszeoświadczenie składa każdy z wykonawców w imieniu swojej firmy. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowaw art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, niniejsze oświadczenie składają powyższe podmioty.”

Wprowadzona zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy warunków udziału w postępowaniu w związku z czym Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 2 ust.  ustawy Prawo zamówień publicznych,  przedłuża termin składania ofert do dnia 20 sierpnia 2012r. Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.  W związku z przesunięciem terminu składania ofert Zamawiający zamieścił  w dniu 8 sierpnia 2012r w Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w zakresie zmiany terminu składania ofert.

                                                                                   Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej
                                                                                              w Woli Cyrusowej
                                                                                               Stanisław Piórkowski

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

            Wola Cyrusowa, dnia 08 sierpnia 2012 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Cyrusowej 
Wola Cyrusowa 68
95-061 Dmosin

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Cyrusowej

Ogłoszenie z dnia 24.07.2012 r.

Numer ogłoszenia: 267974-2012

            Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, że wpłynęło zapytanie do SIWZ w dniu 30 lipca 2012 r.     o treści jak niżej na które udziela następujących wyjaśnień: 

 Pytanie:

1. Zamawiający wymaga układu hamulcowego z hamulcami bębnowymi przedniej i tylnej osi ( punkt 3.2 Załącznika nr 1 do SIWZ ).    

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie podwozia z hamulcami tarczowymi na obu osiach, których skuteczność hamowania w porównaniu z hamulcami bębnowymi jest znacząco wyższa, ponadto posiadającymi właściwości samooczyszczania po jeździe w terenie, tak więc rozwiązania lepszego od wymaganego  przez Zamawianego? 

2. Zamawiający wymaga by pojazd wyposażony był w skrzynię biegów wyposażoną w chłodnicę oleju ( punkt 3.3 Załącznika nr 1 do SIWZ ).

 Tak postawiony przez Zamawiającego wymóg jest absurdalny, gdyż Zamawiający nie będąc konstruktorem pojazdów nie jest w stanie określić, jakie będą wartości temperatur oleju podczas użytkowania pojazdu w różnych warunkach pracy. Wymagane przez Zamawiającego rozwiązanie stosuje się w tej klasie wyłącznie firma Mercedes- Benz, natomiast pozostali producenci posiadają rozwiązania, gdzie skrzynia biegów konstrukcyjnie przystosowana jest do pracy w trudnych warunkach bez konieczności stosowania chłodnicy oleju – z uwagi na fakt, iż liczba przełożeń w pojazdach tej klasy nie przekracza 8, a sama konstrukcja skrzyni biegów nie jest specjalnie skomplikowana.
Czy w świetle wyżej przedstawionych argumentów Zamawiający dopuści zaproponowanie podwozia ze skrzynią biegów bez chłodnicy oleju, której konstrukcja zapewni nie przekraczanie maksymalnych wartości temperatury oleju określonych przez producenta?  

 3. Zamawiający wymaga by pojazd posiadał podesty umożliwiające dostęp do sprzętu, w tym także nad kołami tylnymi pojazdu ( punkt 4.2 i 4.3 Załącznika nr 1 do SIWZ).

 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie zabudowy pojazdu bez otwieranego nadkola tylniego, jednakże z podestami bocznymi tak rozwiązanymi, by umożliwiały ergonomiczny i zgodny z przepisami dostęp do sprzętu ulokowanego na górnych półkach zabudowy? Rozwiązanie takie ma swoje zalety, a główna z nich jest brak problemów z częstymi wymianami elementów amortyzujących i blokujących ( siłowniki, amortyzatory, zamki), które z racji narażenia na ciągłe oddziaływanie wilgoci, błota, kurzu, soli, śniegu zużywają się ponadprzeciętnie szybko. Dopuszczenie takiego rozwiązania spowoduje, że koszty utrzymania samochodu po okresie gwarancji ( szczególnie ważne jeśli użytkownikiem jest OSP) nie będą podnosiły wydatki związane z częstymi, kłopotliwymi i niestety koniecznymi wymianami uszkodzonych elementów otwieranego nadkola.

4. Zamawiający wymaga by w przedziale pracy autopompy zamontowany był włącznik do uruchamiania silnika pojazdu i załączenia autopompy. Włącznik musi być aktywny przy neutralnej pozycji skrzyni biegów ( punkt 4.24 Załącznika nr 1 do SIWZ).

 Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że włączanie i wyłączanie silnika pojazdu, ze względu na nagłe obciążenie mechanizmów pracujących, powinno odbywać się za pomocą stacyjki pojazdu, po uprzednim rozłączeniu elementów napędowych. O ile wyłączenie silnika pojazdu w przedziale obsługi autopompy tłumaczyć można koniecznością sytuacji nagłej (np. konieczność natychmiastowego zaprzestania podawania środków gaśniczych), o tyle ponowne jego uruchomienie z uwagi na obciążenie mechaniczne sprzęgniętych już ze sobą elementów nie powinno się odbywać z tyłu. Umieszczenie w tylnym przedziale włącznika startu silnika powodować będzie, że obsługujący będą, zgodnie z założeniem, że skoro jest, używać go znacznie częściej niż wymagałaby tego sytuacja nagła, co skutkować może uszkodzeniem układu napędowego autopompy. 

 Ponadto rozwiązanie opisane przez Zamawiającego, wymaga zastosowania dodatkowego sprzęgła i czujnika położenia dźwigni zmiany biegów co w znacznym stopniu komplikuje konstrukcję i podraża koszt budowy pojazdu, a ponadto powoduje, że ryzyko wystąpienia ewentualnej awarii jest znacznie wyższe.
Czy wobec powyżej przedstawionych logicznych argumentów, Zamawiający dopuści zaproponowanie pojazdu, który w przedziale autopompy nie posiada włącznika do uruchamiania silnika pojazdu i załączenia autopompy?

 Odpowiedź:

Ad. 1
Zamawiający podtrzymuje zapisy w załączniku nr 1 do SIWZ w pkt 3.2

Wyjaśnienie: Hamulce tarczowe jak i bębnowe mają swoje zalety i wady. Pojazd miedzy innymi będzie przeznaczony do pracy w ciężkim terenie. Hamulec bębnowy jest o wiele lepiej chroniony i zabezpieczony przed dostaniem się ciał obcych na część roboczą, poprzez osłonięcie elementów hamujących co w przypadku hamulców tarczowych nie jest realizowane. W przypadku dostania się ciał obcych na powierzchnię tarczy, następuje jej dość mocne zużycie i zniszczenie, a w ekstremalnych warunkach do pęknięcia i zablokowania kół pojazdu. Występuje zagrożenie bezpieczeństwa jazdy, a wymiana uszkodzonych elementów jest bardzo kosztowna. Koszt eksploatacji hamulców bębnowych jest zdecydowanie tańszy, co ma duże znaczenie przy długotrwałym użytkowaniu pojazdu. Z posiadanego doświadczenia i wiedzy zamawiającego wynika iż lepszym rozwiązaniem i bardziej praktycznym jest zastosowanie hamulca bębnowego.

 Ad. 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy w załączniku nr 1 do SIWZ w pkt 3.3
Wyjaśnienie: Zamawiający celowo podkreślił warunki pracy jakie będzie musiał spełnić silnik jak i skrzynia biegów. Sprzęt będzie eksploatowany przez wiele lat w trudnych warunkach. Zamawiający na podstawie dotychczasowych doświadczeń oraz zebranych informacji uważa, że w przypadku pojazdów pracujących w trudnych warunkach niezbędne jest wyposażenie skrzyni biegów w chłodnice oleju. Zastosowanie chłodnicy oleju w skrzyni biegów, jest korzystne dla długotrwałej pracy przystawki odbioru mocy, skrzyni biegów, często przy wysokich obrotach silnika (autopompa) na postoju pojazdu. Powyższe rozwiązanie zabezpiecza skrzynię biegów przed przegrzaniem (oleju) i uszkodzeniem, a olej nie traci właściwości smarnych. Pojazd może być używany między innymi do gaszenia dużych pożarów, jako przepompownia wody, a tam sprawdzają się tylko te samochody, które posiadają chłodnice oleju. Zamawiający nie może sobie pozwolić na awarię i wycofanie pojazdu z akcji w trakcie ratowania życia i mienia obywateli.

 Ad. 3

Zamawiający podtrzymuje zapisy w załączniku nr 1 do SIWZ w pkt 4.2 i 4.3
Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga otwierane lub wysuwane podesty pod każdą boczną żaluzją, jako bardziej bezpieczniejsze rozwiązanie dla ratowników, nie stwarzające zagrożenia przy dostępie do sprzętu położonego w górnych partiach schowków. Szczególnie do sprzętu umieszczonego w środkowych schowkach zabudowy pożarniczej. Dzięki temu rozwiązaniu z podestów może, być tworzony podest roboczy ze sprzętem na całej długości zabudowy.

 Ad. 4

Zamawiający podtrzymuje zapisy w załączniku nr 1 do SIWZ w pkt 4.24
Wyjaśnienie : Zamawiający liczył się z tym, że aby spełnić powyższe rozwiązanie należy sprzęgło odpowiednio przygotować przez producenta podwozia do tzw- ‘’zdalnego sterowania’’, zainstalować czujnik położenia dźwigni zmiany biegów na etapie kompletacji podwozia, oraz zainstalować pozostałe sterowanie w nadwoziu pożarniczym na tablicy sterującej pracą autopompy. Zamawiający określił warunki bezpieczeństwa jakie należy, spełnić, aby załączyć silnik i autopompę z przedziału autopompy. Zamawiający nie przewiduje komplikacji w obsłudze, uważa, że takie rozwiązanie odpowiada użytkowi oraz ułatwia i przyspiesza działania w akcji ratowniczej. 

 

                                                                                    Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej
                                                                                              w Woli Cyrusowej
                                                                                               Stanisław Piórkowski

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 lipca 2012 14:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Kantorska
Ilość wyświetleń: 136155
08 sierpnia 2012 11:00 (Anna Kantorska) - Zmiana danych dokumentu.
24 lipca 2012 15:01 (Anna Kantorska) - Dodanie załącznika [siwz_wola_cyrusowa_ook.doc] do dokumentu.
24 lipca 2012 14:53 (Anna Kantorska) - Zmiana danych dokumentu.