Przetargi - archiwum

Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.dmosin.pl

 

--------------------------------------------------------------------------------


Dmosin: Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin
Numer ogłoszenia: 499946 - 2012; data zamieszczenia: 10.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dmosin , Dmosin 9, 95-061 Dmosin, woj. łódzkie, tel. 046 8747485, faks 046 8746294.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.dmosin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin. Zakresem zamówienia jest świadczenie usług polegających na: a)przejęciu przez Wykonawcę opieki nad bezdomnymi zwierzętami znajdującymi się w Schronisku - Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego 92-411 Łódż, ul. Kosodrzewiny 56 lik.2 w ilości 94 szt. oraz ich przewiezienie do schroniska prowadzonego przez Wykonawcę na jego koszt i przy użyciu własnych środków transportowych Wykonawcy; b)odłapywanie, przewóz do schroniska dla bezdomnych zwierząt odłapanych z terenu gminy Dmosin, umieszczanie w schronisku, c)zapewnienie wyżywienia, opieki (w tym weterynaryjnej) nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu gminy Dmosin w okresie obowiązywania umowy. 2.Szczegółowy przedmiot zamówienia : 1) przejęcie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w ilości 94 szt. znajdującymi się w schronisku - Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego 92-411 Łódż, ul. Kosodrzewiny 56 lit.2 i przewiezienie ich na własny koszt do schroniska prowadzonego przez Wykonawcę, zaczipowanie zwierząt na własny koszt Wykonawcy oraz sprawowanie opieki nad tymi zwierzętami oraz nad zwierzętami odłapanymi z terenu gminy Dmosin w okresie obowiązywania umowy, 2)wyłapanie, w czasie 10 godzin od przyjęcia telefonicznego zgłoszenia, zwierzęcia bezdomnego z terenu Gminy Dmosin wraz z jego transportem do schroniska i zaczipowaniem. Szacuje się, że w roku 2013 do odłapania będzie 16 psów oraz 2 koty, 3)prowadzenie ewidencji i znakowanie wyłapanych zwierząt w sposób przyjęty przez Wykonawcę, 4)po odłapaniu zwierzęcia i umieszczeniu w schronisku przesyłanie w wersji papierowej lub drogą elektroniczną dwóch fotografii przedstawiających całe zwierzę w ujęciu bocznym (prawa i lewa strona ciała), wraz z opisem zwierzęcia zawierającym w szczególności rasę, płeć, maść oraz wielkość, 5)szukanie chętnych i oddawanie zwierząt do adopcji, 6)bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o przekazaniu zwierzęcia do adopcji lub jego zgonie, 7)sprawowanie całodobowej opieki nad zwierzętami, w zakres której wchodzi także wyżywienie, 8)sprawowanie opieki weterynaryjnej, polegającej na: -14 dniowej kwarantannie, -odpchleniu i odrobaczeniu, -szczepieniu i leczeniu, -badaniach profilaktycznych -uśmierceniu zwierzęcia w celu skrócenia jego cierpień w przypadku choroby. Konieczność uśmiercenia zwierzęcia winna być potwierdzona przez lekarza weterynarii. 9)powiadomienie Zamawiającego o rozpoczęciu i zakończeniu wykonywania zlecenia, po otrzymaniu od Zamawiającego zgłoszenia, o którym mowa w ppkt 2. 10)Szczegółowy szacunkowy zakres zlecenia obejmuje następujące zadania jednostkowe: 1)odłapanie i dostarczenie do schroniska zwierzęcia oraz oznaczenie chipem - 4 szt., 2)wykonanie czynności opisanych w punkcie 1) w stosunku do kolejnego zwierzęcia odłapanego w tym samym miejscu - 2 szt., 3)odbiór (usługa nie zawiera odłapania zwierzęcia) jednego zwierzęcia lub więcej w tym samym miejscu i czasie ich transport do schroniska i oznaczenie chipem - 10szt., 4)utrzymanie zwierzęcia (z wyłączeniem kotów) odłapanego w okresie realizacji zamówienia jak i przejętego - 110 szt., 5)utrzymanie kota odłapanego w okresie realizacji zamówienia jak i przejętego - 2 szt., 6)dojazdy w przypadku zgłoszenia przez Zleceniodawcę zwierzęcia, którego zlokalizowanie i odłapanie będzie niemożliwe - 4 szt. 11)Zadania jednostkowe, za wyjątkiem przejęcia i utrzymania zwierząt odłapanych w latach poprzednich, będą realizowane na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez uprawnionego pracownika Zamawiającego. 12)Zamawiający dopuszcza zmianę ilości poszczególnych rodzajów zadań jednostkowych, szacunkowo określonych w pkt. 10, z zastrzeżeniem nieprzekraczalności maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 wzoru umowy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.38.00.00-0, 85.20.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Posiadanie przez Wykonawcę zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt zgodnie z art. 7, ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (tj. Dz. U. z 2012 r , poz. 391, ) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do ofert.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Warunek zostanie spełniony przez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do ofert.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca przedłoży wykaz środków transportowych -(wzór załącznik nr 2.do SIWZ), z którego będzie wynikać, że dysponuje on minimum jednym pojazdem przeznaczonym do transportu zwierząt wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do ofert.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony przez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do ofert.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony przez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję
wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Istotne postanowienia umowne zawiera wzór umowy załączony do SIWZ ( załącznik nr 8 do SIWZ) 2. Zamawiający - na podstawie art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo zmiany te są korzystne dla zamawiającego. 3. W szczególności Zamawiający ustanawia następujące warunki umożliwiające zmianę treści umowy: a) W przypadku zmniejszenia liczby bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku w wyniku adopcji lub śmierci zwierzęcia zamawiający dopuszcza zmianę ilości poszczególnych rodzajów zadań jednostkowych szacunkowo określonych w §2 ust.10 z zastrzeżeniem nieprzekraczalności maksymalnego wynagrodzenia określonego w §3 ust. 2 umowy na wykonanie zamówienia. b) wystąpienie warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają wykonanie usług w umówiony sposób - dopuszcza się możliwość przedłużenia terminów umownych; c) cena za wykonanie poszczególnych usług może ulec zmianie w przypadku gdy stawka podatku od towarów i usług VAT zostanie ustawowo zmieniona. W takim przypadku do ceny netto zostanie naliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dmosin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Dmosinie pokój nr 15a.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2012 godzina 10:00, miejsce: W siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Dmosinie, Dmosin 9, 95-061 Dmosin, pokój nr 15A..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                                                                            Wójt Gminy Dmosin

                                                                                                                               Danuta Supera

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Dmosin, dn. 19.12.2012r.

Dotyczy : Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na  wykonanie zamówienia pn.: „Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin”.

Zamawiający Gmina Dmosin  zawiadamia , że na podstawie  art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z póz. zm.)   unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: „Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin” ponieważ  cena podana w ofercie najkrzystniejszej za wykonanie przedmiotu zamówienia przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

                                                                      Wójt Gminy Dmosin

                                                                        Danuta Supera

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.12.2012r
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alicja Włodarczyk - inspektor d/s zamówień publicznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 grudnia 2012 12:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Włodarczyk
Ilość wyświetleń: 284997
19 grudnia 2012 14:28 (Alicja Włodarczyk) - Zmiana danych dokumentu.
10 grudnia 2012 13:03 (Alicja Włodarczyk) - Dodanie załącznika [1_siwz_postepowanie_o_udzielenie_zamowienia_publicznego.doc] do dokumentu.
10 grudnia 2012 12:38 (Alicja Włodarczyk) - Dodanie dokumentu.