Przetargi - archiwum

Przetarg nieograniczony - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości będących własnością Gminy Dmosin

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.dmosin.pl

 

--------------------------------------------------------------------------------


Dmosin: Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości będących własnością Gminy Dmosin
Numer ogłoszenia: 239314 - 2013; data zamieszczenia: 21.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dmosin , Dmosin 9, 95-061 Dmosin, woj. łódzkie, tel. 046 8747485, faks 046 8746294.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.dmosin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości będących własnością Gminy Dmosin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych z posesji będących własnością Gminy Dmosin wraz z dostawą i oddaniem w dzierżawę pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych oraz ich ustawienie w wyznaczonych miejscach. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1) Zespół Szkół Samorządowych w Dmosinie oddanie w dzierżawę i ustawienia w wyznaczonych miejscach pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w ilości 2 sztuk o pojemności 5 m3 oraz odbieranie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 z tych pojemników w ilości szacunkowej 300 m3 w okresie obowiązywania umowy. Odbiór odpadów co najmniej jeden raz w miesiącu. 2.2) Szkoła Podstawowa w Kołacinie 2.2.1. oddanie w dzierżawę i ustawienia w wyznaczonych miejscach pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w ilości 2 sztuk o pojemności 1,1m3, pojemniki ustawione będą na terenie nieruchomości, na których zlokalizowana jest: - Szkoła Podstawowa w Kołacinie oraz odbieranie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 z tych pojemników w ilości szacunkowej 60 m3 w okresie obowiązywania umowy. Odbiór odpadów co najmniej jeden raz w miesiącu. 2.2.2. oddanie w dzierżawę i ustawienia w wyznaczonych miejscach pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w ilości 1 sztuka o pojemności 240 litrów pojemnik ustawiony będzie na terenie nieruchomości, na których zlokalizowana jest Szkoła Podstawowa w Woli Cytrusowej oraz odbieranie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 z tych pojemników w ilości szacunkowej 15 m3 w okresie obowiązywania umowy. Odbiór odpadów co najmniej jeden raz w miesiącu. 2.3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dmosinie 2.3.1. oddanie w dzierżawę i ustawienia w wyznaczonych miejscach pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w ilości 1 sztuka o pojemności 1,1m3, pojemnik ustawiony będzie na terenie nieruchomości, na których zlokalizowana jest: - Świetlica Środowiskowa w Dmosinie (przy kościele) oraz odbieranie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 z tych pojemników w ilości szacunkowej 30 m3 w okresie obowiązywania umowy. Odbiór odpadów co najmniej jeden raz w miesiącu. 2.3.2. odbieranie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w ilości szacunkowej 30 m3 w okresie obowiązywania umowy z pojemnika będących własnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ustawionego na terenie nieruchomości, na których zlokalizowana jest: - Świetlica Środowiskowa w Nagawkach, pojemnik o poj. 1,1 m3 Odbiór odpadów co najmniej jeden raz w miesiącu. 2.4) Gmina Dmosin: 2.4.1. odbieranie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w ilości szacunkowej 75 m3 w okresie obowiązywania umowy z pojemników będących własnością Gminy Dmosin ustawionych na terenie nieruchomości, na których zlokalizowane są: - Zespół Boisk Sportowych w Dmosinie Drugim pojemnik o poj. 120 litrów - 2 szt. - Urząd Gminy Dmosin pojemnik o poj. 240 litrów - 4 szt. Odbiór odpadów co najmniej jeden raz w miesiącu. 2.4.2. oddania w dzierżawę i ustawienia w wyznaczonych miejscach pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w ilości 10 szt. o pojemności 120 litrów oraz odbieranie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 z tych pojemników w ilości szacunkowej 20 m3 w okresie obowiązywania umowy, pojemniki ustawione będą na terenie nieruchomości, na których zlokalizowane są: a) Ochotnicza Straż Pożarna w Kraszewie- 1 szt. b) Ochotnicza Straż Pożarna w Kołacinku - 1 szt. c) Ochotnicza Straż Pożarna w Nowostawach Dolnych - 1 szt. d) Ochotnicza Straż Pożarna w Kołacinie - 1 szt. e) Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Cyrusowej - 1 szt. f) Ochotnicza Straż Pożarna w Lubowidzy - 1 szt. g) Ochotnicza Straż Pożarna w Dmosinie - 1 szt. h) Świetlica wiejska w Osinach - 1 szt. i) Świetlica wiejska w Szczecinie - 1 szt. j) Świetlica wiejska w Ząbkach - 1 szt. Odbiór odpadów co najmniej jeden raz w miesiącu. 2.4.3. Odbiór transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z oczyszczalni ścieków komunalnych w Dmosinie Drugim w następującym zakresie: -oddanie w dzierżawę i ustawienie w wyznaczonym miejscu na terenie oczyszczalni ścieków pojemnika w ilości 1 sztuka o pojemności 7m³ w wersji zamkniętej do gromadzenia odpadów komunalnych o kodzie 19.08.05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe - wraz z odbiorem odpadów w ilości szacunkowej 45 ton w okresie realizacji zamówienia. - odbiór odpadów o kodzie 19 08 01 - skratki - z kontenera KP-7 będącego własnością Gminy Dmosin oraz zwrot /odwóz kontenera na nieruchomość na której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków w Dmosinie Drugim - odbiór odpadów w ilości szacunkowej 15 ton w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. 2.4.4. odbieranie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w ilości szacunkowej 75 m3 w okresie obowiązywania umowy z pojemników będących własnością Gminy Dmosin ustawionych na terenie nieruchomości, na których zlokalizowana jest strażnica OSP w Nowostawach Dolnych- pojemniki o poj. 240 litrów -4 szt.. Odbiór odpadów co najmniej jeden raz w tygodniu (wtorek lub środa) 3. Gmina Dmosin na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przeprowadza postępowanie na wyłonienie wykonawcy na Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości będących własnością Gminy Dmosin w imieniu następujących jednostek: 1) Gminy Dmosin 2) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 3) Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie 4) Szkoły Podstawowej w Kołacinie. 4. Poszczególne jednostki wymienione w pkt.3 zobowiązują się do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą na Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości będących własnością Gminy Dmosin na warunkach określonych w niniejszym postępowaniu. 5. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z wymaganiami określonymi w: 5.1. Ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. Dz. U. z 2012 poz. 391), 5.2. Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21), 5.3. Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 poz.630), 5.4. Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 poz.1052), 5.5. Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122), 5.6. Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2012. Uchwała nr XXVI 482 12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21.06.2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.37.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania tj.: - Wykonawca jest wpisany do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez właściwego Wójta w zakresie objętym przedmiotem zamówienia z wyłączeniem odpadów o kodzie 19 08.05 i 19 08 01 oraz - posiada zezwolenie na transport odpadów, o którym mowa w art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia oraz - posiada zezwolenie na przetwarzanie odpadów, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), w przypadku gdy Wykonawca zamierza prowadzić przetwarzanie odpadów we własnym zakresie. W przypadku gdy wykonawca zamierza przekazać odpady innemu podmiotowi w celu ich przetwarzania, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie. W przypadku gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi prowadzącemu przetwarzanie odpadów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie wynikające z prawa kraju przeznaczenia, jeżeli jest wymagane. Zamawiający oceni spełnienie warunku udziału w postępowaniu metodą spełnia - nie spełnia, na podstawie dokumentów załączonych do oferty.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Warunek zostanie spełniony przez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający oceni spełnienie warunku udziału w postępowaniu metodą spełnia - nie spełnia, na podstawie dokumentów załączonych do oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Warunek zostanie spełniony przez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający oceni spełnienie warunku udziału w postępowaniu metodą spełnia - nie spełnia, na podstawie dokumentów załączonych do oferty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony przez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający oceni spełnienie warunku udziału w postępowaniu metodą spełnia - nie spełnia, na podstawie dokumentów załączonych do oferty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony przez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający oceni spełnienie warunku udziału w postępowaniu metodą spełnia - nie spełnia, na podstawie dokumentów załączonych do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Istotne postanowienia umowne zawiera wzór umowy załączony do SIWZ ( załącznik nr 6 do SIWZ) 2. Zamawiający - na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo zmiany te są korzystne dla zamawiającego. 3. W szczególności Zamawiający ustanawia następujące warunki umożliwiające zmianę i zakres treści umowy: a) wystąpienie warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają wykonanie usług w umówiony sposób, dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych b) w przypadku usług zamiennych możliwość zmiany umówionego wynagrodzenia wynikającej z porównania rozmiaru i wartości usług zamiennych z usługami pierwotnie zamówionymi z zastrzeżeniem nieprzekraczalności ceny ofertowej, która będzie stanowić maksymalną graniczną kwotę umówionego wynagrodzenia. c) dopuszcza się możliwość zwiększenia i zmniejszenia ilości zamówionych usług z zastrzeżeniem nieprzekraczalności ceny ofertowej, która będzie stanowić maksymalną graniczną kwotę umówionego wynagrodzenia. W przypadku zmniejszenia usług zmniejszone zostanie odpowiednio wynagrodzenie. d) wystąpienie konieczności zlecenia zamówień dodatkowych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, od których zależy należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych e) Cena za wykonanie całego przedmiotu zamówienia jak i poszczególnych usług może ulec zmianie w przypadku gdy stawka podatku od towarów i usług VAT zostanie ustawowo zmieniona. W takim przypadku do ceny netto zostanie naliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dmosin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin , pokój nr 15a.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.07.2013 godzina 10:00, miejsce: W siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin, pokój nr 15a.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 z up. Wójta Gminy
z-ca A. Garnys

___________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 239314-2013 z dnia 2013-06-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Dmosin
1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych z posesji będących własnością Gminy Dmosin wraz z dostawą i oddaniem w dzierżawę pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych...
Termin składania ofert: 2013-07-01

--------------------------------------------------------------------------------


Numer ogłoszenia: 243270 - 2013; data zamieszczenia: 25.06.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 239314 - 2013 data 21.06.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin, woj. łódzkie, tel. 046 8747485, fax. 046 8746294.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.5).
W ogłoszeniu jest: brak zapisu.
W ogłoszeniu powinno być: II.1.5) przewiduje się zamówień uzupełniających: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień..
________________________________________________________________________________

 

Dmosin, dn.25 czerwca 2013r.

 Z.P.271/3/1/PN/2013

Zamawiający na podstawie art.12a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu na wykonanie zamówienia pn.: „Odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości będących własnością Gminy Dmosin” ogłoszonego w BZP  w dniu 21.06.2013r . pod numerem 239314-2013 w zakresie dodania do treści ogłoszenia informacji o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

O treści: „Zamawiający  przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.”

 Przedmiotowa zmiana nie jest istotna i nie powoduje wprowadzania zmian w ofertach
w związku z czym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.

 z up-Wójta
Arkadiusz Garnys
za-ca Wójta

(Wyżej zamieszczono treść ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień publicznych)

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 czerwca 2013 12:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Włodarczyk
Ilość wyświetleń: 219225
25 czerwca 2013 11:39 (Alicja Włodarczyk) - Zmiana danych dokumentu.
21 czerwca 2013 12:04 (Alicja Włodarczyk) - Dodanie załącznika [drugie__dmosin_postep_siwz_postepowanie_o_udzielenie_zamowienia_publi cznego.doc] do dokumentu.
21 czerwca 2013 12:02 (Alicja Włodarczyk) - Dodanie dokumentu.