Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami i Gospodarka Przestrzenna

Iwona Wiśniewska - inspektor
Do zadań stanowiska d/s Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej
należy:

W zakresie gospodarki przestrzennej:
1) realizacja przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
2) prowadzenie spraw związanych z zagospodarowaniem przestrzennym Gminy,
3) opiniowaniem wstępnych projektów podziałów nieruchomości,
4) przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych gminy,
5) koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
6) koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzeniem zadań rządowych do
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
7) przechowywanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie
odpisów i wyrysów,
8) obsługa techniczno – biurowa Gminnej Komisji Urbanistycznej,
9) prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowanie
przestrzennego Gminy,
10) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowywanie
wyników tej oceny,
11) dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy i udzielanie odpowiedzi na wnioski w tej sprawie,
12) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania
terenu
13) przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzania decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego,
14) przygotowywanie materiałów niezbędnych do opracowywania projektów
planów rozwoju lokalnego, strategii rozwoju Gminy, programów itp.,
15) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu oraz rejestru decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,
16) rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne
organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z
ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,


W zakresie gminnej gospodarki gruntami i nieruchomościami:

1) prowadzenie spraw z zakresu zbywania, oddawania w użytkowanie
wieczyste,dzierżawę, użyczenie i w trwały zarząd nieruchomości i komunalnych
gruntów zabudowanych,
2) organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności nieruchomości
stanowiącego własność gminy.
3) podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży, oddawania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, użyczenie
i w trwały zarząd,
4) prowadzenie spraw związanych z wykupem, zamianą i przejmowaniem w
drodze darowizny, na rzecz Gminy nieruchomości niezbędnych do realizacji
zadań Gminy,
5) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przejmowaniem
nieruchomości wchodzących w skład zasobu własności Nieruchomości Rolnej Skarbu
Państwa.
6) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie sprzedaży bądź wykupu nieruchomości,
7) prowadzenie ewidencji gruntów i nieruchomości gminnych,
8 ) gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi
w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania,
oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, użyczenie, w trwały
zarząd,
9) przygotowywanie całości dokumentacji związanej z obrotem gruntami i nieruchomościami gminnymi,
10) prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem nieruchomości lub regulowaniem tytułu
prawnego do ich władania wobec osób fizycznych, osób prawnych, kościelnych osób
prawnych,
11) prowadzenie spraw związanych z komunalizacją na rzecz Gminy mienia
Skarbu Państwa,
12) sporządzanie pełnej dokumentacji do komunalizacji mienia,
13) kompletowanie i sporządzanie dokumentacji niezbędnej do założenia ksiąg wieczystych,
14) składanie wniosków o wpis do ksiąg wieczystych wraz z niezbędna
dokumentacją,
15) kompletowanie dokumentacji niezbędnej do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
16) prowadzenie spraw dotyczących podziałów nieruchomości i rozgraniczenia
nieruchomości, przygotowywanie projektów decyzji zatwierdzających podział działek,
17) prowadzenie spraw przypisanych Gminie ustawą o scalaniu i wymianie
gruntów,
18) prowadzenie spraw w zakresie uregulowania własności dróg publicznych,
19) przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemią,
20) prowadzenie zadań Gminy wynikających z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz wszystkich spraw z zakresu gospodarki
nieruchomościami i wywłaszczania nieruchomości,
21) prowadzenie spraw z zakresu zatwierdzania podziałów geodezyjnych, podział granic
Gminy, sołectw,
22) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem działek siedliskowych
dożywotnich,i zagospodarowaniem wspólnot gruntowych,
23) przygotowywanie projektów uchwał Rady, zarządzeń Wójta, umów i innych niezbędnych aktów prawnych związanych z gospodarką
nieruchomościami,
24) powadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic i numeracji nieruchomości,
25)wykonywanie prawa pierwokupu,
26) oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi prowadzenie rejestru
nieruchomości.
27) prowadzenie spraw w zakresie rozgraniczania nieruchomości,
28) wszczynanie i prowadzenie postępowania administracyjnego zakończonego decyzją o
rozgraniczenie nieruchomości, o zatwierdzenie podziałów nieruchomości
29) prowadzenie zbioru pozwoleń na budowę wydawanych przez Starostwo
Powiatowe.
30) Prowadzenie zbiorów decyzji PINB o przekazaniu obiektu budowlanego
do użytkowania,
31) prowadzenie postępowań w sprawach wydawania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięć,
32) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, w tym prowadzenie publicznie
dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i
jego ochronie,
33) opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości
34) prowadzenie spraw dotyczących wywłaszczania bądź ustanawiania
służebności gruntowej na rzecz Gminy,
35) prowadzenie spraw w zakresie opłat obciążających Gminę z tytułu
wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej,
36) wnioskowanie o umorzenie należności i opłat rocznych, a w odniesieniu do gruntów
leśnych również jednorazowego odszkodowania z tytułu przedwczesnego wyrębu drzewostanu w przypadku inwestycji o charakterze użyteczności publicznej.
37) prowadzenie postępowań związanych z ustalaniem opłat adiacenckich z
tytułu podziału i budowy urządzeń infrastruktury technicznej,
38) Prowadzenie postępowań związanych z ustaleniem opłaty planistycznej
39) Opiniowanie wniosków o wydanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub
wydobywanie kopalin ze złóż,
40) Uzgadnianie decyzji o cofnięciu koncesji lub wygaśnięciu koncesji,
41) Opiniowanie decyzji zatwierdzającej projekt prac geologicznych.
42) realizacja zadań Gminy wynikających z przepisów ustawy prawo
górnicze i geologiczne.

Stanowiska

Inspektor

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2008 13:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4502
21 lutego 2019 10:56 (Anna Kantorska) - Zmiana danych jednostki.
07 grudnia 2018 14:49 (Marcin Mróz) - Aktualizacja danych stanowiska: Inspektor.
07 grudnia 2018 14:48 (Marcin Mróz) - Zmiana danych jednostki.