Zatrudnienie i Sprawy Organizacyjne

Maria Kowalska - inspektor
Do zadań stanowiska d/s zatrudnienia i spraw organizacyjnych należy:

W zakresie zatrudnienia:

1) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu i Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
2) sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia,
3) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
oraz akt osobowych pracowników,
4) przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu
prawa pracy,
5) przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych oraz przestrzeganie
terminowego wykorzystywania,
6) przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
7) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
8) kompletowanie wniosków emerytalno- rentowych,
9) prowadzenie spraw kadrowych pracowników zatrudnionych w ramach robót
publicznych, prac interwencyjnych, staży oraz współpraca z PUP w tym zakresie,
10) prowadzenie spraw BHP, pełnienie funkcji doradczych i kontrolnych w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
11) kierowanie pracowników na badania lekarskie do lekarza uprawnionego
do ich przeprowadzania,
12) dokonywanie zakupu i przydziału środków ochrony indywidualnej oraz
odzieży zgodnie z przyjętym w tym zakresie regulaminem
13) kierowanie pracowników na szkolenia z zakresu bhp,
14) nadzór nad terminowością wykonywania przeglądu gaśnic znajdujących
się w budynku Urzędu,
15) bieżące uzupełnianie apteczki pierwszej pomocy znajdującej się w Urzędzie w
niezbędne leki i środki opatrunkowe,
16) sprawdzanie, czy przy wszystkich urządzeniach komputerowych znajdują
się wymagane instrukcje bhp,
17) przeprowadzanie kontroli warunków pracy, stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
przestrzegania zasad przepisów dotyczących bhp na wszystkich stanowiskach pracy w
Urzędzie, niezwłoczne informowanie Wójta o stwierdzonych nieprawidłowościach,
18) sporządzanie i przedstawianie Wójtowi okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz ppoż. w Urzędzie oraz ewentualne propozycje
poprawy warunków pracy,
19) bieżące informowanie Wójta o stwierdzonych zagrożeniach bezpieczeństwa oraz
przedstawianie wniosków zmierzających do usuwania tych zagrożeń,
20) przygotowywanie projektów zarządzeń, regulaminów i instrukcji
dotyczących spraw bhp i p.poż,
21) prowadzenie spraw związanych z wypadkami przy pracy, rejestracja, kompletowanie i
przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy oraz udział w dochodzeniach powypadkowych,
22) przeprowadzanie dla nowo zatrudnianych pracowników szkoleń wstępnych,
23) organizowanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na
stanowisku palacza c.o.,
24) współpraca z sądem w zakresie organizacji dozorowanej pracy na cele
publiczne dla osób z sądowym wyrokiem ograniczenia wolności i prowadzenie
dokumentacji z tego zakresu,
25) zapewnianie pracownikom Urzędu materiałów biurowych, druków i formularzy oraz
wyposażenia w pieczątki i ich ewidencja,
26) zaopatrywanie w tablice urzędowe , informacyjne oraz szyldy dla
potrzeb Urzędu,
27) załatwianie spraw związanych z zaleceniami Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej,
28) prowadzenie spraw dotyczących grupowego ubezpieczenia pracowników,
29) prowadzenie archiwum Urzędu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
30) zaopatrzenie Urzędu w środki czystości i inne niezbędne do jego prawidłowego
funkcjonowania,
31) prowadzenie wykazu materiałów znajdujących się w pomieszczeniach
magazynowych urzędu,
32) prowadzenie ewidencji stanu wyposażenia / środków trwałych/ urzędu, a w
przypadku zużycia sporządzanie ich komisyjnej likwidacji oraz roczne rozliczanie inwentaryzacji w tym zakresie
33) spisywanie oświadczeń i zeznań świadków o pracy w gospodarstwie rolnym,

W zakresie spraw przeciwpożarowych:

1) realizacja zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej na terenie
Gminy ,
2) zapewnianie Ochotniczym Strażom Pożarnym niezbędnych warunków i środków,utrzymywanie, wyposażenia ludzi i sprzętu w stałej gotowości
bojowej oraz nadzór nad całokształtem zadań związanych z ochroną przeciwpożarową,
3) współpraca z Komendantem Gminnym OSP, Zarządem Oddziału Gminnego,Oddziału Powiatowego OSP RP, jednostkami OSP, PSP i innymi instytucjami w zakresie ochrony przeciwpożarowej Gminy,
4) wydawanie dla OSP kart pojazdów, sprawdzanie poprawności ich wypełniania,
5) przygotowywanie we współpracy z Komendantem Gminnym OSP projektów norm zużycia paliwa dla samochodów pożarniczych i inny sprzęt
przeciwpożarowy i przedstawianie ich do zatwierdzenia odpowiednim organom,
6) rozliczanie z paliwa kierowców samochodów pożarniczych OSP zgodnie z ustalonymi normami,
7) przekazywanie jednostkom OSP wszelkiego rodzaju dokumentów dotyczących ich
działalności i prawidłowego funkcjonowania w zakresie zadań ochrony przeciwpożarowej,
8) prowadzenie korespondencji w sprawach OSP i ochrony przeciwpożarowej
zgodnie z instrukcją kancelaryjna i rzeczowym wykazem akt,
9) sporządzanie list płac dla członków OSP biorących udział w akcjach
ratowniczych na podstawie wymaganej w tym zakresie dokumentacji,
10) prowadzenie ewidencji jednostek i członków OSP,
11) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem wniosków na
odznaczenia państwowe i związkowe , prowadzenie ewidencji przyznanych
odznaczeń,
12) prowadzenie ewidencji majątku trwałego i wyposażenia jednostek OSP w
zakresie umundurowania i sprzętu przeciwpożarowego,
13) udział w okresowych zebraniach sprawozdawczych w OSP,
14) przygotowywanie projektów zarządzeń i Regulaminów i innych
wewnętrznych aktów prawnych dotyczących zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i
przedstawianie ich do zatwierdzenia odpowiednim organom Gminy,
15) planowanie we współpracy z Skarbnikiem projektu wydatków budżetowych
na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
16) przygotowywanie projektów wystąpień i wniosków dotyczących dofinansowania
zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej z środków zewnętrznych,
17) nadzór i systematyczna kontrola wydatków na ochronę przeciwpożarową
oraz potwierdzanie rachunków pod względem merytorycznym oraz przestrzeganie
dyscypliny finansów publicznych,
18) przygotowywanie na potrzeby organów Gminy i innych instytucji,okresowych
sprawozdań, informacji, analiz dotyczących wydatków budżetowych przeznaczonych
na ochronę przeciwpożarową,
19) nadzór nad okresowym wykonywaniem badań lekarskich przez strażaków biorących
udział w akcjach ratowniczych,
20) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem strażaków i majątku
Gminy zakupionego na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,
21) współorganizowanie szkoleń, zawodów sportowo- pożarniczych drużyn
strażackich,
22) przygotowywanie sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz
wysokości należnych opłat oraz innych sprawozdań dotyczących działania
stanowiska.

W zakresie ochrony zabytków :

1 )prowadzenie spraw Gminy wynikających z ustawy o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami, w zakresie ustalonym w ustawie i innych przepisach o
ochronie dóbr kultury,
2) współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie opieki
nad zabytkami Gminy,
3) przekazywanie innemu użytkownikowi zabytku należącego do Gminy użytkowanego
w sposób nie odpowiadający jego wartości zabytkowej,
4) w nagłych przypadkach podejmowanie niezbędnych działań w celu zabezpieczenia
zabytków i niezwłoczne powiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków,
5) przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu przedmiotu archeologicznego
lub odkryciu wykopaliska i niezwłoczne powiadomienie o tym fakcje Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków,
6) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,
7) prowadzenie spraw przypisanych Gminie ustawą o stosunku państwa do
Kościoła Katolickiego w RP, tj. współdziałanie w ochronie, konserwacji,
udostępnianiu i upowszechnianiu zabytków architektury kościelnej i sztuk sakralnej
oraz ich dokumentacji, muzeów, archiwów i bibliotek będących własnością
kościelną, a także dzieł sztuki o motywach religijnych stanowiących ważną część
dziedzictwa kultury polskiej.


W zakresie grobownictwa :

1) prowadzenie spraw dotyczących cmentarzy i grobów wojennych, organizowanie i
sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi oraz miejscami pamięci
narodowej, oraz nadzór nad właściwym ich utrzymaniem,
2) przygotowywanie projektów wystąpień do właściwych instytucji w
sprawie dofinansowania kosztów remontów grobów wojennych i miejsc pamięci
narodowej,
3) przygotowywanie projektów wydatków budżetowych na remonty i bieżące
utrzymanie miejsc pamięci narodowej i grobów wojennych oraz gospodarowanie
środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel,
4) nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach,
5) udział w organizowaniu obchodów rocznicowych, świąt narodowych itp. w
Gminie,

Stanowiska

Inspektor

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2008 13:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3479
09 marca 2016 13:06 (Anna Kantorska) - Zmiana danych jednostki.
07 marca 2016 12:27 (Anna Kantorska) - Zmiana danych jednostki.
07 marca 2016 11:57 (Anna Kantorska) - Dodanie stanowiska: Inspektor.