Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, pobieranych przez publiczne oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę  Dmosin oraz udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 

Informujemy,  iż zgodnie z art. 5 ust. 1 w ramach współpracy jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi  jak i na podst. art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z dyspozycją art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 573 i poz. 1909) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Dmosin nr XLVI/349/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacjioraz realizując zarządzenie nr 0050.28.2018 Wójta Gminy Dmosin z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie projektu uchwały w sprawieustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, pobieranych przez publiczne oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę  Dmosin oraz udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej informujemy, iż:

 

- w dniach od 22 do 29 maja 2018 r. został poddany konsultacjom opracowany projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, pobieranych przez publiczne oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę  Dmosin oraz udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,

 

- do udziału w konsultacjach uprawnieni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, działający na terenie Gminy Dmosin, oraz z innych gmin, działający
na rzecz mieszkańców Gminy Dmosin,

 

- propozycje i uwagi mogły być zgłaszane na załączonym w ogłoszeniu o zaproszeniu
do  konsultacji 
„Formularzu konsultacji do projektu”, stanowiącym załącznik do uchwały
o konsultacjach.

 

Wynik konsultacji: w ramach konsultacji do projektu nie wpłynęła żadna uwaga i opinia.

            Powyższa informacja zg. z § 8 ust. 2 uchwały Rady Gminy Dmosin nr XLVI/349/10
z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji została zamieszczona na stronie BIP Gminy Dmosin, stronie internetowej Gminy Dmosin oraz została zamieszczona na tablicy ogłoszeń urzędu.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 05 czerwca 2018 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Oświaty Kultury Sportu Ochrony Zdrowia i Promocji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Wojciechowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2018 15:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jolanta Wojciechowska
Ilość wyświetleń: 336
05 czerwca 2018 15:33 (Jolanta Wojciechowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)