Aktualności

OGŁOSZENIE KONKURSU na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dmosinie

WÓJT GMINY DMOSIN

OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA DYREKTORA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BRZECHWY W DMOSINIE

 

I. Oznaczenie organu prowadzącego szkołę

Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin.

 

II. Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dmosinie, Dmosin 1C, 95-061 Dmosin.

 

III. Wskazanie wymagań wobec kandydatów


Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597).

 

1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 

1 ) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz posiada przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;

2 ) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami  w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3 ) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4 ) uzyskał:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), jeżeli nie przeprowadzonokonkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora,

- wymóg posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku
zawodowego nie dotyczy:

  • nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych, zatrudnionych na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych,
  • nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz.1881);

5 ) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6 ) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7 ) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta   Nauczyciela ( T.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy  z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8 ) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9 ) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10 ) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311 z późn. zm.);

11 ) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 931).

 

2. Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

 

1 ) posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2 ) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

3 ) posiada, co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku  kierowniczym;

4 ) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

5 ) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub   postępowanie dyscyplinarne;

6 ) ukończyła studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

7 ) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8 ) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9 ) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311 z późn. zm.);

10 ) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 931).

 

IV. Wskazanie wymaganych dokumentów, które składa osoba przystępująca do postępowania konkursowego

 

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły, której dotyczy konkurs;

b) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

-  imię (imiona) i nazwisko,

- data i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji );

c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej — w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej — w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 931) – w przypadku cudzoziemców;

f) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

g) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenie lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311 z późn. zm.);

k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (T.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm. ) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r.;

l) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

m) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego — w przypadku nauczyciela  i nauczyciela akademickiego;

n) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (T.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm. )w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

p) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) i ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) w zw. z art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Na żądanie organu prowadzącego szkołę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w lit. d – g, l i m.


V. Informacja o sposobie i terminie składania ofert oraz o sposobie powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego

 

1. Informacja o sposobie i terminie składania ofert:

1 ) Ofertę należy złożyć w terminie do 29 czerwca 2018 r., w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz z dopiskiem:

„NIE OTWIERAĆ” - KONKURS na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej im. J. Brzechwy w Dmosinie

w jednej z podanych form:

  • osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy Dmosin od 8:00 do 15:30

 lub

  • przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin (sekretariat, pokój nr 16 ).

2 ) Oferta, która wpłynie do Urzędu Gminy Dmosin po wyżej wymienionym terminie, nie będzie rozpatrywana.

3 ) Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu do sekretariatu urzędu.

 

2. Informacja o sposobie powiadomienia kandydatów o terminie miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego.

 

1 ) Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Dmosin.

2 ) O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

3 ) Kandydat zgłasza się do konkursu z dokumentem tożsamości.

 

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu, Ochrony Zdrowia i Promocji Urzędu Gminy Dmosin.

Załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Oświaty Kultury Sportu Ochrony Zdrowia i Promocji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 czerwca 2018 14:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jolanta Wojciechowska
Ilość wyświetleń: 427
14 czerwca 2018 14:47 (Jolanta Wojciechowska) - Dodanie załącznika [oglosz_sp_dmosin_2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 czerwca 2018 14:46 (Jolanta Wojciechowska) - Dodanie załącznika [zarzadz_sp_dmosin_2018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 czerwca 2018 14:46 (Jolanta Wojciechowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)