Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi: HOTELOWANIE, ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM WYŁAPANYM Z TERENU GMINY DMOSIN W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH I PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ PROWADZĄCYCH DO ADOPCJI HOTELOWANYCH ZWIERZĄT ORAZ WYŁAPYWANIE, ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM Z TERENU GMINY DMOSIN I PROWADZENIE AKCJI ADOPCYJNEJ W OKRESIE OD 01.01.2018R. DO 31.12.2018R. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUOgłoszenie nr 622326-N-2017 z dnia 2017-11-27 r. 

Gmina DmosinHOTELOWANIE, ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM WYŁAPANYM Z TERENU GMINY DMOSIN W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH I PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ PROWADZĄCYCH DO ADOPCJI HOTELOWANYCH ZWIERZĄT ORAZ WYŁAPYWANIE, ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM Z TERENU GMINY DMOSIN I PROWADZENIE AKCJI ADOPCYJNEJ W OKRESIE OD 01.01.2018R. DO 31.12.2018R.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie

Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dmosin, krajowy numer identyfikacyjny 75014821300000, ul. Dmosin  9 , 95061   Dmosin, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 747 485, e-mail ugdmosin.zp@wp.pl, faks 468 746 294
Adres strony internetowej (URL): www.dmosin.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak 
www.bip.dmosin.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak 
www.bip.dmosin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Zamawiający wymaga złożenia ofert w formie pisemnej 
Adres: 
W siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin, pokój nr 15a. godziny pracy do poniedziałku do piatku od 8:00 do 16:00

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: HOTELOWANIE, ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM WYŁAPANYM Z TERENU GMINY DMOSIN W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH I PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ PROWADZĄCYCH DO ADOPCJI HOTELOWANYCH ZWIERZĄT ORAZ WYŁAPYWANIE, ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM Z TERENU GMINY DMOSIN I PROWADZENIE AKCJI ADOPCYJNEJ W OKRESIE OD 01.01.2018R. DO 31.12.2018R. 
Numer referencyjny: ZP.271.PN.13.2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt oraz wyłapywanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin i prowadzenie akcji adopcyjnej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 dla części 1 i Załącznik nr 8 dla części 2 do SIWZ. 4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 98380000-0 usługi psiarni 85200000-1 usługi weterynaryjne 5. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Przedmiotowe zamówienie zostało podzielone na dwie części:  1 część - „Hotelowanie zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.”  2 część - „Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin i prowadzenie akcji adopcyjnej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. ” CZĘŚĆ 1 „Hotelowanie zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.” Zakresem zamówienia jest świadczenie usług polegających na:  przejęcie przez Wykonawcę opieki nad bezdomnymi zwierzętami znajdującymi się w Schronisku - Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński, Gabinet weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne, 92-411 Łódź, ul. Kosodrzewiny 56 lok.2 w ilości 109 szt. Wykaz zwierząt w załączniku nr 9 do SIWZ.  zapewnienie wyżywienia, opieki (w tym weterynaryjnej) nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Dmosin w okresie obowiązywania umowy.  prowadzenie aktywnych działań zmierzających do oddania jak największej ilości hotelowanych zwierząt do adopcji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla część 1: 1. Przejęcie oraz przetransportowanie na swój koszt wszystkich wyłapanych zwierząt z terenu Gminy Dmosin aktualnie znajdujących się pod opieką firmy Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne z siedzibą ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2, 92-411 Łódź , filia Wojtyszki 18 –ok. 109 szt., do schroniska prowadzonego przez Wykonawcę oraz sprawowanie opieki nad tymi zwierzętami w okresie obowiązywania umowy. Sprawdzenie, w dniu odbioru zwierząt, czy wszystkie zwierzęta są zaczipowane i w przypadku braku czipu wszczepienie nowego na koszt Wykonawcy. 2. Prowadzenie ewidencji zwierząt w sposób umożliwiający identyfikację zwierząt. Ewidencja zwierząt winna zawierać minimum dwie fotografie zwierzęcia przedstawiające całe zwierzę w ujęciu bocznym (prawa i lewa strona ciała), wraz z opisem zwierzęcia zawierającym w szczególności rasę, płeć, maść oraz wielkość oraz numer czipa. 3. Prowadzenie działań adopcyjnych zwierząt z terenu Gminy Dmosin poprzez poszukiwania chętnych do przyjęcia zwierząt i oddanie do adopcji zwierząt. 4. Bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o przekazaniu zwierzęcia do adopcji lub jego zgonie. 5. Sprawowanie całodobowej opieki nad zwierzętami, w zakres której wchodzi także wyżywienie, schronienie. 6. Zapewnienie pomieszczeń boksów do przetrzymywania zwierząt w odpowiednich warunkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym: zabezpieczenie zwierząt przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych, takich jak: deszcz, śnieg, wiatr, szkodliwe działanie słońca, zapewnienia zwierzętom odpowiedniego oświetlenia, oddzielenie zwierząt agresywnych od zwierząt nieprzejawiających takiej cechy. 7. Sprawowanie opieki weterynaryjnej, polegającej na: a) 15- dniowej kwarantannie, b) odpchleniu i odrobaczeniu, c) szczepieniu i leczeniu, d) badaniach profilaktycznych e) leczeniu zwierząt w przypadku ich zachorowania oraz w uzasadnionych przypadkach poddanie zwierząt eutanazji. 8. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) Przestrzegania przepisów prawa zawartych w: a) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1840), b) ustawie z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1855), c) ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1289 z późn.zm.), d) we właściwych rozporządzeniach wydanych na podstawie ww. ustaw, 2) Zachowania bezpieczeństwa, porządku i czystości podczas realizacji przedmiotu umowy, 3) Powierzenia wykonywania obowiązków i zadań objętych przedmiotem zamówienia wyłącznie osobom posiadającym wymagane do tego kwalifikacje i uprawnienia oraz zaopatrzenia ich w odpowiedni sprzęt zapewniający bezpieczeństwo ludzi i zwierząt, 4) Zapewnienia we własnym zakresie zaplecza organizacyjnego, personalnego i narzędzi koniecznych do wykonywania przedmiotu umowy, 5) Wykonawca oświadcza i zapewnia zamawiającego, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie objętym niniejszą umową i koniecznym do prowadzenia działalności w sferze ochrony nad bezdomnymi zwierzętami, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zobowiązuje się do posiadania i uaktualniania powyższego zezwolenia przez cały okres realizacji umowy. W przypadku, gdy zezwolenie traci moc obowiązującą, w trakcie trwania niniejszej umowy wykonawca obowiązany jest do uzyskania aktualnego zezwolenia najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wygaśnięcia dotychczasowych uprawnień, 6) Zamawiający zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania wykonawcy w przypadku wystąpienia objawów choroby zakaźnej, zwalczanej z urzędu na swoim terenie. Analogiczny obowiązek ciąży na wykonawcy wobec zamawiającego. 7) Za wszelkie wypadki i szkody oraz ich następstwa wynikłe w związku z realizacją umowy odpowiada wyłącznie wykonawca, 8) Za działania lub zaniechania swoich pracowników, współpracowników, podwykonawców uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu umowy wykonawca odpowiada tak, jak za działania lub zaniechania własne. 9. W ramach realizacji zobowiązania, o którym mowa pkt 3 Wykonawca zapewnia adopcję co najmniej (ilości podanej w ofercie) zwierzęcia/zwierząt w każdym kwartale obowiązywania umowy. Termin oddania do adopcji zwierzęcia/zwierząt w ilości wskazanej w zdaniu pierwszym upływa z ostatnim dniem kwartału. CZĘŚĆ 2 „Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin i prowadzenie akcji adopcyjnej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. ” Zakresem zamówienia jest świadczenie usług polegających na:  odłapywaniu, oraz przewóz do schroniska dla bezdomnych zwierząt odłapanych bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Dmosin i umieszczanie ich w schronisku,  zapewnienie wyżywienia, opieki (w tym weterynaryjnej) nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Dmosin w okresie obowiązywania umowy. Szczegółowy przedmiot zamówienia dla części 2: 1. Wyłapanie, w czasie nie dłuższym niż 10 godzin (w czasie wskazanym w ofercie Wykonawcy) od przyjęcia telefonicznego zgłoszenia, zwierzęcia bezdomnego z terenu Gminy Dmosin wraz z jego transportem do schroniska i zaczipowaniem. Szacuje się, że w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r do odłapania będzie maksymalnie 10 zwierząt. 2. Prowadzenie ewidencji bezdomnych zwierząt, wyłapanych na terenie gminy Dmosin, w sposób umożliwiający ich identyfikację polegający w szczególności na opisaniu danego zwierzęcia (rasa, płeć, maść, wielkość i nr czip) wraz z podaniem daty jego przyjęcia oraz sporządzenie, w dniu przyjęcia do Schroniska a także dokumentacji fotograficznej zwierzęcia. 3. Po odłapaniu zwierzęcia i umieszczeniu w schronisku przesyłanie w wersji papierowej lub drogą elektroniczną co najmniej dwóch fotografii przedstawiających całe zwierzę w ujęciu bocznym (prawa i lewa strona ciała), wraz z opisem zwierzęcia zawierającym w szczególności rasę, płeć, maść oraz wielkość i nr czipa. 4. Prowadzenie działań adopcyjnych zwierząt z terenu gminy Dmosin poprzez poszukiwania chętnych do przyjęcia zwierząt i oddanie do adopcji zwierząt, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia oddania do adopcji zwierząt odłapanych z terenu gminy Dmosin w ilości wskazanej w złożonej ofercie, 5. Bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o przekazaniu zwierzęcia do adopcji lub jego zgonie. 6. Sprawowanie całodobowej opieki nad zwierzętami, w zakres której wchodzi także wyżywienie, schronienie, opieka weterynaryjna. 7. Zapewnienie pomieszczeń boksów do przetrzymywania zwierząt w odpowiednich warunkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym: zabezpieczenie zwierząt przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych, takich jak: deszcz, śnieg, wiatr, szkodliwe działanie słońca, zapewnienia zwierzętom odpowiedniego oświetlenia, oddzielenie zwierząt agresywnych od zwierząt nieprzejawiających takiej cech. 8. Sprawowanie opieki weterynaryjnej, polegającej na: a) 15 dniowej kwarantannie, b) bodpchleniu i odrobaczeniu, c) szczepieniu i leczeniu, d) badaniach profilaktycznych e) leczeniu zwierząt w przypadku ich zachorowania, oraz w uzasadnionych przypadkach poddanie zwierząt eutanazji. 9. Powiadomienie Zamawiającego o rozpoczęciu i zakończeniu wykonywania zlecenia, po otrzymaniu od Zamawiającego zgłoszenia, o którym mowa w pkt 1. 10. Szczegółowy szacunkowy zakres zlecenia obejmuje następujące zadania jednostkowe: a) odłapanie i dostarczenie do schroniska zwierzęcia oraz oznaczenie chipem – 5 szt., b) wykonanie czynności opisanych w punkcie 1 w stosunku do kolejnego zwierzęcia odłapanego w tym samym miejscu – 2 szt., c) odbiór (usługa nie zawiera odłapania zwierzęcia) jednego zwierzęcia lub więcej w tym samym miejscu i czasie ich transport do schroniska i oznaczenie chipem – 3 szt., d) utrzymanie zwierzęcia (tj. psów i kotów) odłapanego w okresie realizacji zamówienia - 10 szt., e) dojazdy w przypadku zgłoszenia przez Zleceniodawcę zwierzęcia, którego zlokalizowanie i odłapanie będzie niemożliwe – 5 szt. 11. Zadania jednostkowe, będą realizowane na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez uprawnionego pracownika Zamawiającego. 12. Zamawiający dopuszcza zmianę ilości poszczególnych rodzajów zadań jednostkowych, szacunkowo określonych w pkt. 10, z zastrzeżeniem nieprzekraczalności maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 wzoru umowy. 13. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) Przestrzegania przepisów prawa zawartych w: a) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1840), b) ustawie z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1855), c) ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1289 z późn.zm.), d) we właściwych rozporządzeniach wydanych na podstawie ww. ustaw, 2) Zachowania bezpieczeństwa, porządku i czystości podczas realizacji przedmiotu umowy. 3) Powierzenia wykonywania obowiązków i zadań objętych przedmiotem zamówienia wyłącznie osobom posiadającym wymagane do tego kwalifikacje i uprawnienia oraz zaopatrzeniaich w odpowiedni sprzęt zapewniający bezpieczeństwo ludzi i zwierząt, 4) Zapewnienia we własnym zakresie zaplecza organizacyjnego, personalnego i narzędzi koniecznych do wykonywania przedmiotu umowy. 5) Wykonawca oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie objętym niniejszą umową i koniecznym do prowadzenia działalności w sferze ochrony nad bezdomnymi zwierzętami, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zobowiązuje się do posiadania i uaktualniania powyższego zezwolenia przez cały okres realizacji umowy. W przypadku, gdy zezwolenie traci moc obowiązującą, w trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca obowiązany jest do uzyskania aktualnego zezwolenia najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wygaśnięcia dotychczasowych uprawnień. 6) Zamawiający zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Wykonawcy w przypadku wystąpienia objawów choroby zakaźnej, zwalczanej z urzędu na swoim terenie. Analogiczny obowiązek ciąży na Wykonawcy wobec Zamawiającego. 7) Za wszelkie wypadki i szkody oraz ich następstwa wynikłe w związku z realizacją umowy odpowiada wyłącznie Wykonawca. 8) Za działania lub zaniechania swoich pracowników, współpracowników, podwykonawców uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca odpowiada tak, jak za działania lub zaniechania własne. 14. W ramach realizacji zobowiązania, o którym mowa pkt 4 Wykonawca zapewnia adopcję co najmniej (ilości podanej w ofercie) zwierzęcia/zwierząt w każdym kwartale obowiązywania umowy, począwszy od miesiąca, w którym odłapano pierwsze zwierzę z terenu Gminy Dmosin. Obowiązek powyższy jest wyłączony w przypadku, gdy w danym miesiącu nie odłapano żadnego zwierzęcia z terenu Gminy Dmosin, a w schronisku, do którego Wykonawca przewozi zwierzęta, nie są hotelowane żadne zwierzęta odłapane z terenu Gminy Dmosin na podstawie umowy. Termin oddania do adopcji zwierzęcia/zwierząt w ilości wskazanej w zdaniu pierwszym upływa z ostatnim dniem każdego kwartału, w którym w schronisku znajdują się zwierzęta odłapane z terenu Gminy Dmosin. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. 8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi. 9. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, w każdej części zamówienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) Sprawowanie codziennej opieki, w tym karmienia zwierząt b) Sprzątanie boksów dla zwierząt 9.1. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy świadczący wyżej wymienione usługi będą w okresie realizacji umowy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016r. ,poz. 1666 ) 9.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie do spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 9.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 9 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anomizacji. 9.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 9 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9.5. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 9 czynności. 9.6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 10. Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawców firm Podwykonawców w Oświadczeniu dotyczącym podwykonawców.Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 

II.5) Główny kod CPV: 98380000-0 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
85200000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
    2018-01-01 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada i przedstawi dokument: a) zezwolenie na świadczenie usług w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.(tj. Dz. U. z 2017r, poz. 1289 z późn. zm) lub b) zezwolenie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, właściwego miejscowo dla Wykonawcy wydanie w formie decyzji o objęciu nadzoru inspekcji weterynaryjnej, wprowadzenie do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii i nadania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt. 2 i art.5 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j Dz. U. 2017, poz. 1855.). 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – niżej wymienione dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku innego podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, niżej wymienione dokumenty składa w odniesieniu do każdego z tych podmiotów: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późń. zm.); 4) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy tj.: terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.Wzór oświadczenia znajduje się w Załączniku nr 6 do SWIZ. 5) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 6) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych pkt. 2.2) ppkt. 1), 2) i 5) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawionych odpowiednio w zakresie dokumentów o których mowa w ust. 3 lit. a) nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; w zakresie dokumentów, o których mowa w ust. 3 lit. b) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1) koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, t.j. - zezwolenie na świadczenie usług w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.(t.j. Dz. U. z 2017 r , poz. 1289 z późn zm.) lub 2) zezwolenie Powiatowego Lekarza Weterynarii, właściwego miejscowo dla Wykonawcy wydanie w formie decyzji o objęciu nadzoru inspekcji weterynaryjnej, wprowadzenie do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii i nadania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego art. 5 ust. 1 pkt. 2 i art.5 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1855). 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy tj.: terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie 
Informacja na temat wadium 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 

Informacje dodatkowe: 
 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-12-05, godzina: 10:00
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: „Hotelowanie zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:„Hotelowanie zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.” Zakresem zamówienia jest świadczenie usług polegających na:  przejęcie przez Wykonawcę opieki nad bezdomnymi zwierzętami znajdującymi się w Schronisku - Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński, Gabinet weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne, 92-411 Łódź, ul. Kosodrzewiny 56 lok.2 w ilości 109 szt. Wykaz zwierząt w załączniku nr 9 do SIWZ.  zapewnienie wyżywienia, opieki (w tym weterynaryjnej) nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Dmosin w okresie obowiązywania umowy.  prowadzenie aktywnych działań zmierzających do oddania jak największej ilości hotelowanych zwierząt do adopcji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla część 1: 1. Przejęcie oraz przetransportowanie na swój koszt wszystkich wyłapanych zwierząt z terenu Gminy Dmosin aktualnie znajdujących się pod opieką firmy Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński, Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne z siedzibą ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2, 92-411 Łódź , filia Wojtyszki 18 –ok. 109 szt., do schroniska prowadzonego przez Wykonawcę oraz sprawowanie opieki nad tymi zwierzętami w okresie obowiązywania umowy. Sprawdzenie, w dniu odbioru zwierząt, czy wszystkie zwierzęta są zaczipowane i w przypadku braku czipu wszczepienie nowego na koszt Wykonawcy. 2. Prowadzenie ewidencji zwierząt w sposób umożliwiający identyfikację zwierząt. Ewidencja zwierząt winna zawierać minimum dwie fotografie zwierzęcia przedstawiające całe zwierzę w ujęciu bocznym (prawa i lewa strona ciała), wraz z opisem zwierzęcia zawierającym w szczególności rasę, płeć, maść oraz wielkość oraz numer czipa. 3. Prowadzenie działań adopcyjnych zwierząt z terenu Gminy Dmosin poprzez poszukiwania chętnych do przyjęcia zwierząt i oddanie do adopcji zwierząt. 4. Bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o przekazaniu zwierzęcia do adopcji lub jego zgonie. 5. Sprawowanie całodobowej opieki nad zwierzętami, w zakres której wchodzi także wyżywienie, schronienie. 6. Zapewnienie pomieszczeń boksów do przetrzymywania zwierząt w odpowiednich warunkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym: zabezpieczenie zwierząt przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych, takich jak: deszcz, śnieg, wiatr, szkodliwe działanie słońca, zapewnienia zwierzętom odpowiedniego oświetlenia, oddzielenie zwierząt agresywnych od zwierząt nieprzejawiających takiej cechy. 7. Sprawowanie opieki weterynaryjnej, polegającej na: a) 15- dniowej kwarantannie, b) odpchleniu i odrobaczeniu, c) szczepieniu i leczeniu, d) badaniach profilaktycznych e) leczeniu zwierząt w przypadku ich zachorowania oraz w uzasadnionych przypadkach poddanie zwierząt eutanazji. 8. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) Przestrzegania przepisów prawa zawartych w: a) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1840), b) ustawie z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1855), c) ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1289 z późn.zm.), d) we właściwych rozporządzeniach wydanych na podstawie ww. ustaw, 2) Zachowania bezpieczeństwa, porządku i czystości podczas realizacji przedmiotu umowy, 3) Powierzenia wykonywania obowiązków i zadań objętych przedmiotem zamówienia wyłącznie osobom posiadającym wymagane do tego kwalifikacje i uprawnienia oraz zaopatrzenia ich w odpowiedni sprzęt zapewniający bezpieczeństwo ludzi i zwierząt, 4) Zapewnienia we własnym zakresie zaplecza organizacyjnego, personalnego i narzędzi koniecznych do wykonywania przedmiotu umowy, 5) Wykonawca oświadcza i zapewnia zamawiającego, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie objętym niniejszą umową i koniecznym do prowadzenia działalności w sferze ochrony nad bezdomnymi zwierzętami, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zobowiązuje się do posiadania i uaktualniania powyższego zezwolenia przez cały okres realizacji umowy. W przypadku, gdy zezwolenie traci moc obowiązującą, w trakcie trwania niniejszej umowy wykonawca obowiązany jest do uzyskania aktualnego zezwolenia najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wygaśnięcia dotychczasowych uprawnień, 6) Zamawiający zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania wykonawcy w przypadku wystąpienia objawów choroby zakaźnej, zwalczanej z urzędu na swoim terenie. Analogiczny obowiązek ciąży na wykonawcy wobec zamawiającego. 7) Za wszelkie wypadki i szkody oraz ich następstwa wynikłe w związku z realizacją umowy odpowiada wyłącznie wykonawca, 8) Za działania lub zaniechania swoich pracowników, współpracowników, podwykonawców uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu umowy wykonawca odpowiada tak, jak za działania lub zaniechania własne. 9. W ramach realizacji zobowiązania, o którym mowa pkt 3 Wykonawca zapewnia adopcję co najmniej (ilości podanej w ofercie) zwierzęcia/zwierząt w każdym kwartale obowiązywania umowy. Termin oddania do adopcji zwierzęcia/zwierząt w ilości wskazanej w zdaniu pierwszym upływa z ostatnim dniem kwartału. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 98380000-0, 85200000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2018-01-01
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa 60,00
Przeprowadzenie adopcji bezdomnych zwierząt w każdym kwartale 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: „Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin i prowadzenie akcji adopcyjnej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. ”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:„Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin i prowadzenie akcji adopcyjnej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. ” Zakresem zamówienia jest świadczenie usług polegających na:  odłapywaniu, oraz przewóz do schroniska dla bezdomnych zwierząt odłapanych bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Dmosin i umieszczanie ich w schronisku,  zapewnienie wyżywienia, opieki (w tym weterynaryjnej) nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu Gminy Dmosin w okresie obowiązywania umowy. Szczegółowy przedmiot zamówienia dla części 2: 1. Wyłapanie, w czasie nie dłuższym niż 10 godzin (w czasie wskazanym w ofercie Wykonawcy) od przyjęcia telefonicznego zgłoszenia, zwierzęcia bezdomnego z terenu Gminy Dmosin wraz z jego transportem do schroniska i zaczipowaniem. Szacuje się, że w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r do odłapania będzie maksymalnie 10 zwierząt. 2. Prowadzenie ewidencji bezdomnych zwierząt, wyłapanych na terenie gminy Dmosin, w sposób umożliwiający ich identyfikację polegający w szczególności na opisaniu danego zwierzęcia (rasa, płeć, maść, wielkość i nr czip) wraz z podaniem daty jego przyjęcia oraz sporządzenie, w dniu przyjęcia do Schroniska a także dokumentacji fotograficznej zwierzęcia. 3. Po odłapaniu zwierzęcia i umieszczeniu w schronisku przesyłanie w wersji papierowej lub drogą elektroniczną co najmniej dwóch fotografii przedstawiających całe zwierzę w ujęciu bocznym (prawa i lewa strona ciała), wraz z opisem zwierzęcia zawierającym w szczególności rasę, płeć, maść oraz wielkość i nr czipa. 4. Prowadzenie działań adopcyjnych zwierząt z terenu gminy Dmosin poprzez poszukiwania chętnych do przyjęcia zwierząt i oddanie do adopcji zwierząt, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia oddania do adopcji zwierząt odłapanych z terenu gminy Dmosin w ilości wskazanej w złożonej ofercie, 5. Bezzwłoczne informowanie Zamawiającego o przekazaniu zwierzęcia do adopcji lub jego zgonie. 6. Sprawowanie całodobowej opieki nad zwierzętami, w zakres której wchodzi także wyżywienie, schronienie, opieka weterynaryjna. 7. Zapewnienie pomieszczeń boksów do przetrzymywania zwierząt w odpowiednich warunkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym: zabezpieczenie zwierząt przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych, takich jak: deszcz, śnieg, wiatr, szkodliwe działanie słońca, zapewnienia zwierzętom odpowiedniego oświetlenia, oddzielenie zwierząt agresywnych od zwierząt nieprzejawiających takiej cech. 8. Sprawowanie opieki weterynaryjnej, polegającej na: a) 15 dniowej kwarantannie, b) bodpchleniu i odrobaczeniu, c) szczepieniu i leczeniu, d) badaniach profilaktycznych e) leczeniu zwierząt w przypadku ich zachorowania, oraz w uzasadnionych przypadkach poddanie zwierząt eutanazji. 9. Powiadomienie Zamawiającego o rozpoczęciu i zakończeniu wykonywania zlecenia, po otrzymaniu od Zamawiającego zgłoszenia, o którym mowa w pkt 1. 10. Szczegółowy szacunkowy zakres zlecenia obejmuje następujące zadania jednostkowe: a) odłapanie i dostarczenie do schroniska zwierzęcia oraz oznaczenie chipem – 5 szt., b) wykonanie czynności opisanych w punkcie 1 w stosunku do kolejnego zwierzęcia odłapanego w tym samym miejscu – 2 szt., c) odbiór (usługa nie zawiera odłapania zwierzęcia) jednego zwierzęcialub więcej w tym samym miejscu i czasie ich transport do schroniska i oznaczenie chipem – 3 szt., d) utrzymanie zwierzęcia (tj. psów i kotów) odłapanego w okresie realizacji zamówienia - 10 szt., e) dojazdy w przypadku zgłoszenia przez Zleceniodawcę zwierzęcia, którego zlokalizowanie i odłapanie będzie niemożliwe – 5 szt. 11. Zadania jednostkowe, będą realizowane na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez uprawnionego pracownika Zamawiającego. 12. Zamawiający dopuszcza zmianę ilości poszczególnych rodzajów zadań jednostkowych, szacunkowo określonych w pkt. 10, z zastrzeżeniem nieprzekraczalności maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 wzoru umowy. 13. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) Przestrzegania przepisów prawa zawartych w: a) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1840), b) ustawie z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1855), c) ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1289 z późn.zm.), d) we właściwych rozporządzeniach wydanych na podstawie ww. ustaw, 2) Zachowania bezpieczeństwa, porządku i czystości podczas realizacji przedmiotu umowy. 3) Powierzenia wykonywania obowiązków i zadań objętych przedmiotem zamówienia wyłącznie osobom posiadającym wymagane do tego kwalifikacje i uprawnienia oraz zaopatrzeniaich w odpowiedni sprzęt zapewniający bezpieczeństwo ludzi i zwierząt, 4) Zapewnienia we własnym zakresie zaplecza organizacyjnego, personalnego i narzędzi koniecznych do wykonywania przedmiotu umowy. 5) Wykonawca oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie objętym niniejszą umową i koniecznym do prowadzenia działalności w sferze ochrony nad bezdomnymi zwierzętami, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zobowiązuje się do posiadania i uaktualniania powyższego zezwolenia przez cały okres realizacji umowy. W przypadku, gdy zezwolenie traci moc obowiązującą, w trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca obowiązany jest do uzyskania aktualnego zezwolenia najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wygaśnięcia dotychczasowych uprawnień. 6) Zamawiający zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Wykonawcy w przypadku wystąpienia objawów choroby zakaźnej, zwalczanej z urzędu na swoim terenie. Analogiczny obowiązek ciąży na Wykonawcy wobec Zamawiającego. 7) Za wszelkie wypadki i szkody oraz ich następstwa wynikłe w związku z realizacją umowy odpowiada wyłącznie Wykonawca. 8) Za działania lub zaniechania swoich pracowników, współpracowników, podwykonawców uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca odpowiada tak, jak za działania lub zaniechania własne. 14. W ramach realizacji zobowiązania, o którym mowa pkt 4 Wykonawca zapewnia adopcję co najmniej (ilości podanej w ofercie) zwierzęcia/zwierząt w każdym kwartale obowiązywania umowy, począwszy od miesiąca, w którym odłapano pierwsze zwierzę z terenu Gminy Dmosin. Obowiązek powyższy jest wyłączony w przypadku, gdy w danym miesiącu nie odłapano żadnego zwierzęcia z terenu Gminy Dmosin, a w schronisku, do którego Wykonawca przewozi zwierzęta, nie są hotelowane żadne zwierzęta odłapane z terenu Gminy Dmosin na podstawie umowy. Termin oddania do adopcji zwierzęcia/zwierząt w ilości wskazanej w zdaniu pierwszym upływa z ostatnim dniem każdego kwartału, w którym w schronisku znajdują się zwierzęta odłapane z terenu Gminy Dmosin. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 98380000-0, 85000000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 2018-01-01
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa 60,00
czas odłapania zwierzęcia 10,00
przeprowadzenie adopcji bezdomnych zwierząt w każdym kwartale 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


____________________________________________________________________________________________________________

Dmosin, dn. 29 listopada 2017r.

Z.P. 271.PN.13.1. 2017

 

  Wszyscy Wykonawcy

 

W związku z otrzymanym zapytaniem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w prowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: „Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom  wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt oraz wyłapywanie , zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Dmosin i prowadzenie akcji adopcyjnej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.” Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2,  w związku z art. 38 ust. 1 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedzią:

 

  1. W załączniku numer 2b do SIWZ, formularza ofertowego Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do podania cen jednostkowych za odłapanie zwierzęcia, odbiór, utrzymanie oraz dojazd w przypadku gdy zwierzęcia nie da się zlokalizować, jak również zobowiązuje Wykonawcę do podania ceny za wykonanie całego przedmiotu zamówienia nie poddając wzoru na podstawie którego Wykonawca ma wyliczyć cenę za całość wykonania przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o odpowiednią zmianę w formularzu ofertowym tak aby Wykonawca miał możliwość odpowiedniego wyliczenia ceny za całość wykonania przedmiotu zamówienia lub zrezygnowanie z podawania ceny zbiorczej.

 

Odpowiedź: Cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia należy  wyliczyć sumując ceny z punktu 1), 2), 3), 4) i 5). W załączeniu przekazuję skorygowany formularz ofertowy – załącznik nr 2b do SIWZ.

_____________________________________________________________________________________________________________

 

Dmosin, dn. 4 grudnia 2017r.

Z.P. 271.PN.13.2. 2017

 

 

 

   Wszyscy Wykonawcy

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: „Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom  wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt oraz wyłapywanie , zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Dmosin i prowadzenie akcji adopcyjnej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.”

Zamawiający zmienia formularz ofertowy – załącznik nr 2b do SIWZ - skorygowany prawidłowy formularz ofertowy – załącznik nr 2b do SIWZ przekazuję w załączeniu.

 

W związku z powyższym  Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 2 oraz 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przedłuża termin składania ofert do dnia 07.12.2017r. godz. 10:00

W związku ze zmianą terminu składania ofert zmianie ulega zapis Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :

W Rozdziale XI. Opis sposobu przygotowania oferty  pkt 10, otrzymuje brzmienie:
10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

 

Nadawca: Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć) …………………………….

 

Adresat:  Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin

 

Oferta na wykonanie zamówienia pn.:

Dla 1 części:  Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Dmosin oraz podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierząt
w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

 

Dla 2 części: „Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
z terenu Gminy Dmosin
w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

 

*niepotrzebne skreślić/ wpisać właściwe zgodnie ze złożoną ofertą

 

nr sprawy: ZP.271.PN.13.2017

 

Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert 7 grudnia 2017r. godz. 10:30

 

W rozdziale XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, pkt. 1 i 4  otrzymują brzmienie:

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy w Urzędzie Gminy Dmosin,  Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, pokój nr 15A, w terminie do dnia 7 grudnia 2017r. godz. 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale XI SIWZ.

 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna -patrer,
w dniu 7 grudnia 2017r.,o godzinie 10:30.

 

Wprowadzona zmiana terminu składania ofert prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w związku z czym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 1) oraz 12a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszcza w dniu 04.12.2017r. w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zamieszcza zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej.


Ogłoszenie nr 500068824-N-2017 z dnia 04-12-2017 r.
Dmosin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 622326-N-2017 
Data: 27/11/2017 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Dmosin, Krajowy numer identyfikacyjny 75014821300000, ul. Dmosin  9, 95061   Dmosin, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 747 485, e-mail ugdmosin.zp@wp.pl, faks 468 746 294. 
Adres strony internetowej (url): www.dmosin.pl 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data: 2017-12-05, godzina:10:00 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Data: 2017-12-07, godzina:10:00 Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 listopada 2017 11:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sylwia Wosik
Ilość wyświetleń: 222
04 grudnia 2017 09:38 Sylwia Wosik - Dodanie załącznika [prawidlowy__zalacznik_nr_2_b_do_siwz__wzor_oferty.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 grudnia 2017 09:37 Sylwia Wosik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 listopada 2017 13:38 Sylwia Wosik - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2_b_do_siwz__wzor_oferty.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)