Przetargi

Informacja o unieważnieniu postępowania - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III”

Dmosin, dn. 29 listopada 2017r.

Z.P.271.12. PN.2.2017

 

 

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III”

 

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 7b ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. 1579 z późn. zm.) oferta firmy Zakład Instalacji Wodno – Kanalizacyjnych „TOMPEX” Tomasz Strumian, ul. Małczewska 101, 95-060 Brzeziny została odrzucona, ponieważ wadium złożone w postępowaniu zostało złożone po terminie składania ofert. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za termin wniesienia wadium w  formie pieniężnej zostanie przyjęty termin, w którym odpowiednia kwota znajdzie się na rachunku Zamawiającego tj. przed wyznaczoną datą i godziną składania ofert tj. 29 listopada 2017r. godz. 10:00., natomiast wadium złożone przez firmę Zakład Instalacji Wodno – Kanalizacyjnych „TOMPEX” Tomasz Strumian, wpłynęło na rachunek Zamawiającego w dniu 29 listopada 2017r. godz. 10:06.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. 1579 z późn. zm.) zawiadamia, że prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zamówieniapn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dmosin Pierwszy, Dmosin Drugi, Dmosin – ETAP III” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. 1579), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty  przewyższa  kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Od niniejszych decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych – dział VI „Środki ochrony prawnej” (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.)

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 listopada 2017 14:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sylwia Wosik
Ilość wyświetleń: 284
29 listopada 2017 14:37 Sylwia Wosik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 listopada 2017 14:36 Sylwia Wosik - Dodanie załącznika [informacja_o_uniewaznieniu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 listopada 2017 14:34 Sylwia Wosik - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)