Przetargi

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 855 408,05 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Ogłoszenie w BZP nr 633047-N-2019 z dnia 2019-12-05 r.

Gmina Dmosin: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 855 408,05 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dmosin, krajowy numer identyfikacyjny 75014821300000, ul. Dmosin  9 , 95-061  Dmosin, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 747 485, e-mail ugdmosin.zp@wp.pl, faks 468 746 294.
Adres strony internetowej (URL): www.dmosin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.dmosin.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.dmosin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest przesyłanie ofert w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
Adres:
W siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin, pokój nr 15a

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 855 408,05 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
Numer referencyjny: ZP.271.9.PN.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 855 408,05 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów” Oznaczenie wg słownika CPV: 66113000-5 usługi udzielania kredytu 2. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1 855 408,05 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 3. Uruchomienie kredytu będzie następowało jednorazowo w dniu 27.12.2019 r. 4. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w okresie od następnego dnia po podpisaniu umowy do 27.12.2019 r. 5. Pierwsza spłata raty kapitałowej nastąpi do dnia 16.01.2020 r., kolejne spłaty rat kapitałowych następować będą według załączonego harmonogramu. 6. Spłata odsetek – na szesnasty dzień każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym nastąpi pobranie pierwszej transzy kredytu. 7. Do celu wyliczenia ceny kredytu przyjmuję się teoretycznie, że kredyt będzie uruchomiony jednorazowo w dniu 27.12.2019 r. 8. Odsetki za 2019 rok będą liczone od dnia uruchomienia kredytu do końca grudnia 2019 roku płatne będą w ostatnim dniu roboczym grudnia na podstawie przedłożonego najpóźniej do godz. 9.00 tego dnia (faxem, e-miałem) zawiadomienia o ich wysokości. 9. Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Wysokość stopy procentowej jest sumą stałej marży banku i stawki WIBOR 1M. Stawka WIBOR ustalona jest na okres 1 miesiąca i jest to średnia arytmetyczna notowań z ostatniego miesiąca poprzedzającego naliczanie odsetek. 10. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych z uruchomieniem i obsługą kredytu w całym okresie kredytowania, poza ww. oprocentowaniem. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez poboru przez Wykonawcę pozostałych do zapłaty odsetek oraz dodatkowych opłat i prowizji. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu kredytowania o czas oznaczony oraz zmiany harmonogramu spłat rat kapitałowych w zakresie kwot i terminów bez dodatkowych opłat i prowizji. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prolongaty spłat rat kapitałowych o czas oznaczony bez dodatkowych opłat i prowizji. 14. Zabezpieczenie terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na deklaracji wekslowej oraz umowie kredytowej. 15. Zamawiający nie przewiduje złożenia pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w oparciu o art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 ze zm.). 16. Zamawiający nie będzie opracowywał żadnych analiz, opracowań itp. w trakcie prowadzonego postępowania przetargowego i całego okresu kredytowania. Wszystkie informacje finansowe jednostki (sprawozdania, projekty i uchwały budżetowe, Wieloletnia prognoza finansowa, sprawozdania i informacje opisowe, opinie RIO, zarządzenia Wójta Gminy) są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.dmosin.pl Ścieżka dostępu do uchwał: https://bip.dmosin.pl/wiadomosci/dzial/39 - uchwały rady gminy Ścieżka dostępu do opinii RIO: https://bip.dmosin.pl/wiadomosci/dzial/39 - opinie i uchwały rady gminy Ścieżka dostępu do zarządzeń: https://bip.dmosin.pl/wiadomosci/dzial/39 - zarządzenie Wójta gminy Ścieżka dostępu do sprawozdań: https://bip.dmosin.pl/wiadomosci/dzial/39 - informacje i sprawozdania z wykonania budżetu 17. Zamawiający oświadcza, że: 1) Gmina Dmosin nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS, US, instytucji finansowych. 2) W stosunku do Zamawiającego nie był i nie jest prowadzony program naprawczy w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. 3) Na rachunku Gminy w bankach nie ciążą zajęcia egzekucyjne. 4) Gmina nie posiada zaległych zobowiązań w bankach. 5) W Gminie nie są prowadzone za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne wszczynane na wniosek banków. 6) Zamawiający nie posiada zobowiązań z tyt. Obligacji, wykupu wierzytelności, forfaitingu, faktoringu, leasingu. 7) Zamawiający nie udzielił poręczeń i gwarancji innym podmiotom. 18. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 1) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę, wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, w tym Związane z obsługą administracyjno-księgową ( stanowisko związane z obsługą kredytu) 2) Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy świadczący usługi wskazane w ust. 1 będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040). 3) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie do spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny; b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: -oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, b) datę złożenia oświadczenia, c) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, d) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) i ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. poz. 730) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) i ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. poz. 730). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. - Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. -W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 19. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 20. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. 21. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2032-01-16

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U.2018 poz. 2187 z póź. zm.) tj. zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności bankowej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy, określonych przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: (W przypadku Wykonawców wspólnie ubegających się o udzielenie zamówienia – niżej wymienione dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie; W przypadku innego podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, nw. dokumenty składa w odniesieniu do każdego z tych podmiotów): 1) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy tj.: terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych w pkt 2.2) ppkt 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawionych odpowiednio w zakresie dokumentów o których mowa w ust. 3 lit. a) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów. 7. Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania określone w ustawie i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem ws dokumentów” 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na wezwanie Zamawiającego: 1) Zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej oraz na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia bądź inny równoważny dokument, potwierdzający prawo do prowadzenia działalności bankowej; Zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale 5 ust. 3 pkt 1) SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta musi zawierać: 1) Formularz oferty 2) Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp/ warunki udziału 3) Oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp/podstawy wykluczenia 4) Harmonogram spłat kredytu 5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy) 6) Pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy) 7) Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeżeli dotyczy)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
termin uruchomienia kredytu 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zamówienia przygotowania wzoru umowy. Przygotowany wzór umowy będzie zawierał wszystkie warunki wskazane w załączniku nr 6 do SIWZ. Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca prześle Zamawiającemu do akceptacji przygotowany wzór umowy. 2. Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy umowa w sprawie niniejszego zamówienia: - zostanie zawarta w formie pisemnej, - mają do niej zastosowanie przepisy Prawa bankowego, Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej 3. Wzór Umowy przed zawarciem zostanie uzupełniony o niezbędne informacje dotyczące w szczególności Wykonawcy, Zamawiającego oraz wartości Umowy. 4. Warunki umowy zawierają w szczególności zmiany przewidziane w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian. 1) Zamawiający, w oparciu i na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty w następującym zakresie: Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: a) Zmiany stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych – zmiana stawki WIBOR nie powoduje podpisania aneksu do umowy. b) zmiany przepisów obowiązujących, c) wystąpienia istotnych okoliczności mających wpływ na sytuację finansową Zamawiającego (np. wyższe lub niższe wykonanie dochodów, wypracowania wolnych środków, zmiana w realizacji planowanych dochodów i wydatków, zmian rzeczowego lub finansowego zakresu wydatków majątkowych, pogorszenia sytuacji ekonomiczno- finansowej Zamawiającego powodującego zagrożenie dla terminowej spłaty rat kredytu lub spełnienia przez Zamawiającego warunków określonych ustawą o finansach publicznych, zmiana okresu realizacji inwestycji, zmiany rzeczowego lub finansowego realizacji inwestycji). 2) Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie: - skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy ( wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części), - wydłużenie terminy realizacji przedmiotu umowy (spłaty kredytu), - prolongata w spłacie kredytu, -zmiany terminu i wysokość spłat rat kapitałowych, -rezygnacji z części kredytu, -innych niezbędnych zmian pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego. 3) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarci umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 4) Dopuszczalne są zmiany, niezależnie od ich wartości, które nie są istotne w rozumieniu przepisów art. 144 ust. 1e Prawo zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-13, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO zastosowana w celu związanym z postępowaniem o udzielnie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin, sekretariat@dmosin.pl; ugdmosin.zp@wp.pl tel. 46 874 73 77, 76 874 74 85;  inspektorem ochrony danych osobowych w /Gmine Dmosin/ jest Pani/Pani Andrzej Jaskulski, kontakt: adres e-mail iodo@spotcase.pl, telefon 605 322 452;  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Udzielenie o obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1855408,05 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów” znak ZP.271.9.PN.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
Jolanta Wojciechowska
________________________________________________________________________________________________________

 

Dmosin, dn. 12.12.2019r.

 

 

 

ZP.271.9.PN.1.2019

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
w kwocie 1 855 408,05 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów”

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) wprowadza zmiany do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wprowadzona zmiana polega na:

 -  dodaniu w dniu 09.12.2019r. na stronie Zamawiającego Uchwały z dnia 06.12.2019r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi  opinii o możliwości spłaty kredytu przewidzianego do zaciągnięcia  przez Gminę

-  na zmianie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zapisów dotyczących uruchomienia kredytu  i w zakresie pozostawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego  oraz zmianie linków do uchwał wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

w załączeniu treść pisma

________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie nr 540272525-N-2019 z dnia 12-12-2019 r.
Dmosin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 633047-N-2019
Data: 05/12/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Dmosin, Krajowy numer identyfikacyjny 75014821300000, ul. Dmosin  9, 95-061  Dmosin, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 747 485, e-mail ugdmosin.zp@wp.pl, faks 468 746 294.
Adres strony internetowej (url): www.dmosin.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II Przedmiot zamówienia
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 855 408,05 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów” Oznaczenie wg słownika CPV: 66113000-5 usługi udzielania kredytu 2. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1 855 408,05 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 3. Uruchomienie kredytu będzie następowało jednorazowo w dniu 27.12.2019 r. 4. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w okresie od następnego dnia po podpisaniu umowy do 27.12.2019 r. 5. Pierwsza spłata raty kapitałowej nastąpi do dnia 16.01.2020 r., kolejne spłaty rat kapitałowych następować będą według załączonego harmonogramu. 6. Spłata odsetek – na szesnasty dzień każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym nastąpi pobranie pierwszej transzy kredytu. 7. Do celu wyliczenia ceny kredytu przyjmuję się teoretycznie, że kredyt będzie uruchomiony jednorazowo w dniu 27.12.2019 r. 8. Odsetki za 2019 rok będą liczone od dnia uruchomienia kredytu do końca grudnia 2019 roku płatne będą w ostatnim dniu roboczym grudnia na podstawie przedłożonego najpóźniej do godz. 9.00 tego dnia (faxem, e-miałem) zawiadomienia o ich wysokości. 9. Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Wysokość stopy procentowej jest sumą stałej marży banku i stawki WIBOR 1M. Stawka WIBOR ustalona jest na okres 1 miesiąca i jest to średnia arytmetyczna notowań z ostatniego miesiąca poprzedzającego naliczanie odsetek. 10. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych z uruchomieniem i obsługą kredytu w całym okresie kredytowania, poza ww. oprocentowaniem. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez poboru przez Wykonawcę pozostałych do zapłaty odsetek oraz dodatkowych opłat i prowizji. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu kredytowania o czas oznaczony oraz zmiany harmonogramu spłat rat kapitałowych w zakresie kwot i terminów bez dodatkowych opłat i prowizji. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prolongaty spłat rat kapitałowych o czas oznaczony bez dodatkowych opłat i prowizji. 14. Zabezpieczenie terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na deklaracji wekslowej oraz umowie kredytowej. 15. Zamawiający nie przewiduje złożenia pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w oparciu o art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 ze zm.). 16. Zamawiający nie będzie opracowywał żadnych analiz, opracowań itp. w trakcie prowadzonego postępowania przetargowego i całego okresu kredytowania. Wszystkie informacje finansowe jednostki (sprawozdania, projekty i uchwały budżetowe, Wieloletnia prognoza finansowa, sprawozdania i informacje opisowe, opinie RIO, zarządzenia Wójta Gminy) są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.dmosin.pl Ścieżka dostępu do uchwał: https://bip.dmosin.pl/wiadomosci/dzial/39 - uchwały rady gminy Ścieżka dostępu do opinii RIO: https://bip.dmosin.pl/wiadomosci/dzial/39 - opinie i uchwały rady gminy Ścieżka dostępu do zarządzeń: https://bip.dmosin.pl/wiadomosci/dzial/39 - zarządzenie Wójta gminy Ścieżka dostępu do sprawozdań: https://bip.dmosin.pl/wiadomosci/dzial/39 - informacje i sprawozdania z wykonania budżetu 17. Zamawiający oświadcza, że: 1) Gmina Dmosin nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS, US, instytucji finansowych. 2) W stosunku do Zamawiającego nie był i nie jest prowadzony program naprawczy w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. 3) Na rachunku Gminy w bankach nie ciążą zajęcia egzekucyjne. 4) Gmina nie posiada zaległych zobowiązań w bankach. 5) W Gminie nie są prowadzone za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne wszczynane na wniosek banków. 6) Zamawiający nie posiada zobowiązań z tyt. Obligacji, wykupu wierzytelności, forfaitingu, faktoringu, leasingu. 7) Zamawiający nie udzielił poręczeń i gwarancji innym podmiotom. 18. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 1) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę, wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, w tym Związane z obsługą administracyjno-księgową ( stanowisko związane z obsługą kredytu) 2) Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy świadczący usługi wskazane w ust. 1 będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040). 3) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie do spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny; b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: -oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, b) datę złożenia oświadczenia, c) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, d) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) i ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. poz. 730) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) i ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. poz. 730). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. - Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. -W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 19. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 20. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. 21. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
W ogłoszeniu powinno być: 1.Przedmiotem zamówienia jest „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 855 408,05 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów” Oznaczenie wg słownika CPV: 66113000-5 usługi udzielania kredytu 2. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1 855 408,05 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 3. Uruchomienie kredytu będzie następowało jednorazowo, nie później niż 2 dni robocze od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego, po podpisaniu Umowy, w okresie maksymalnym nie później niż 2 dni robocze od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego. 5. Pierwsza spłata raty kapitałowej nastąpi do dnia 16.01.2020 r., kolejne spłaty rat kapitałowych następować będą według załączonego harmonogramu. 6. Spłata odsetek – na szesnasty dzień każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym nastąpi pobranie pierwszej transzy kredytu. 7. Do celu wyliczenia ceny kredytu przyjmuje się teoretycznie, że kredyt będzie uruchomiony jednorazowo w dniu 27.12.2019 r. 8. Odsetki za 2019 rok będą liczone od dnia uruchomienia kredytu do końca grudnia 2019 roku płatne będą w ostatnim dniu roboczym grudnia na podstawie przedłożonego najpóźniej do godz. 9.00 tego dnia (faxem, e-miałem) zawiadomienia o ich wysokości. 9. Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Wysokość stopy procentowej jest sumą stałej marży banku i stawki WIBOR 1M. Stawka WIBOR ustalona jest na okres 1 miesiąca i jest to średnia arytmetyczna notowań z ostatniego miesiąca poprzedzającego naliczanie odsetek. 10. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych z uruchomieniem i obsługą kredytu w całym okresie kredytowania, poza ww. oprocentowaniem. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez poboru przez Wykonawcę pozostałych do zapłaty odsetek oraz dodatkowych opłat i prowizji. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu kredytowania o czas oznaczony oraz zmiany harmonogramu spłat rat kapitałowych w zakresie kwot i terminów bez dodatkowych opłat i prowizji. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prolongaty spłat rat kapitałowych o czas oznaczony bez dodatkowych opłat i prowizji. 14. Zabezpieczenie terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na deklaracji wekslowej oraz umowie kredytowej. 15. Zamawiający nie przewiduje złożenia pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w oparciu o art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 ze zm.). 16. Zamawiający nie będzie opracowywał żadnych analiz, opracowań itp. w trakcie prowadzonego postępowania przetargowego i całego okresu kredytowania. Wszystkie informacje finansowe jednostki (sprawozdania, projekty i uchwały budżetowe, Wieloletnia prognoza finansowa, sprawozdania i informacje opisowe, opinie RIO, zarządzenia Wójta Gminy) są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.dmosin.pl Ścieżka dostępu do uchwał: https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/3074/wiadomosci/485795/files/ix_68_19.pdf- uchwały rady gminy Ścieżka dostępu do opinii RIO: https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/3074/wiadomosci/499129/files/document.pdf - opinie i uchwały rady gminy Ścieżka dostępu do zarządzeń: https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/3074/wiadomosci/498922/files/zarzadzenie.pdf - zarządzenie Wójta gminy Ścieżka dostępu do sprawozdań: https://bip.dmosin.pl/wiadomosci/142/wiadomosc/498036/sprawozdania_budzetowe_za_iii_kwartaly_2019_r - informacje i sprawozdania z wykonania budżetu 17. Zamawiający oświadcza, że: 1) Gmina Dmosin nie posiada zaległych zobowiązań wobec ZUS, US, instytucji finansowych. 2) W stosunku do Zamawiającego nie był i nie jest prowadzony program naprawczy w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. 3) Na rachunku Gminy w bankach nie ciążą zajęcia egzekucyjne. 4) Gmina nie posiada zaległych zobowiązań w bankach. 5) W Gminie nie są prowadzone za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne wszczynane na wniosek banków. 6) Zamawiający nie posiada zobowiązań z tyt. Obligacji, wykupu wierzytelności, forfaitingu, faktoringu, leasingu. 7) Zamawiający nie udzielił poręczeń i gwarancji innym podmiotom. 18. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 1) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę, wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, w tym Związane z obsługą administracyjno-księgową ( stanowisko związane z obsługą kredytu) 2) Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy świadczący usługi wskazane w ust. 1 będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040). 3) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie do spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny; b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: -oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, b) datę złożenia oświadczenia, c) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, d) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) i ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. poz. 730) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) i ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. poz. 730). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. - Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. -W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 19. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 20. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. 21. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.”

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2) Termin składania ofert lun wnioskówo dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-12-13, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-12-16, godzina: 12:00,

z up. Wójta
Arkadiusz Garnys
Zastępca Wójta

Załączniki

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Alicja Włodarczyk - Inspektor d/s Zamóweń Publicznych, Urszula Radzikowska Skarbnik Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 grudnia 2019 16:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Włodarczyk
Ilość wyświetleń: 218
12 grudnia 2019 15:59 (Alicja Włodarczyk) - Dodanie załącznika [zmieniony_zalacznik_nr_6_do_siwz.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2019 15:58 (Alicja Włodarczyk) - Dodanie załącznika [zmiana_tresci_siwz_.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2019 15:57 (Alicja Włodarczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)