Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach rok 2016

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie Audytu energetycznego budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

NIE  PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

 Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, powiat Brzeziński, woj. łódzkie 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na wykonanie: 

          „Audytu energetycznego budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie”

 

   I.  Przedmiotem zamówienia jest :

 

Wykonanie Audytu energetycznego dla projektów „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Dmosin”, na potrzebę złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna,                            Działanie IV. 2. Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV2.1. Termomodernizacja budynków–ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

II.   Szczegółowy zakres zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu energetycznego w  budynku użyteczności publicznej w zakresie termomodernizacji obiektów  Zespół Szkół Samorządowych w Dmosinie oraz zmiany paliwa pierwotnego (oleju opałowego w zainstalowanych kotłach olejowych na paliwa odnawialne (pellety lub inne) zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzoru kart audytu, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. z 2009r. nr 43 poz. 346 z póź.zm.  oraz z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów – (t.j. Dz. U. z 2014r. poz.712). wraz z oceną ekologiczną oraz opracowanie zakresu oszczędności energii w związku z planowaną modernizacją energetyczną budynków.

Dla potrzeb audytu-  przy brakach dokumentacji budowlanej -wykonać  inwentaryzację uproszczoną przewidzianą przepisami jw.

 

Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji przedmiotu umowy, w przypadku zgłoszenia uwag przez Instytucję Zarządzającą na etapie oceny formalnej i konieczności dokonania korekty, bez dodatkowego wynagrodzenia.

Zamawiający dysponuje archiwalną dokumentacją techniczną budynków, jednak w różnym zakresie. Na Wykonawcy spoczywać będzie obowiązek przeprowadzenia dokładnej analizy budynku oraz ewentualne pomiary. Dokładna analiza i pomiary budynków mają umożliwić wykonanie stosowanych obliczeń oraz przyjęcie odpowiednich założeń w audytach energetycznych.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WŁ oraz zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, przepisami                                         i normami dotyczącymi sporządzania audytów energetycznych.

Dane techniczne dotyczące budynków wg. posiadanej dokumentacji archiwalnej:

a) Zespół Szkól Samorządowych w Dmosinie składający się z trzech budynków:
        budynku Szkoły Podstawowej, budynku Sali gimnastycznej, budynku gimnazjum

- powierzchnia użytkowa – ok. 2900 m2

- kotłownia olejowa

- Zamawiający jest w posiadaniu archiwalnej (częściowej inwentaryzacji), dokumentacji projektowej budynku.

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich spełnienia:

W postępowaniu mogą wsiąść udział  wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz złożą oświadczenie w tym zakresie.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował odpowiednią wiedzą i doświadczeniem oraz odpowiednim potencjałem technicznym i osobami z uprawnieniami do wykonywania audytów energetycznych.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku udziału:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu jeżeli złoży oświadczenie w tym zakresie. Oświadczenie zawarte we wzorze oferty stanowiącej załącznik
do ogłoszenia.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły
 spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu załączonym do oferty.

 

IV. Inne warunki

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy zawarte są we wzorze umowy  -wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej; 

  

V. Termin wykonania zamówienia: maksymalnie do pięciu tygodni od dnia podpisania umowy.

 

VI . Kryteria oceny ofert:

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :

Oferty   Wykonawców  będą  oceniane  według   następujących kryteriów i wag:

 

CENA -95%; 

Termin realizacji zamówienia:  - 5%

 

Informacja o wagach punktowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert oraz opis sposobu przyznania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny: 

 

 Kryterium „cena ofertowa”:

 Wartość punktowa ceny oferty będzie liczona wg wzoru :

 

                                                                          Cena oferty najniższa

        wartość punktowa ceny oferty   = ------------------------------------------- x 95 pkt

                                                                            cena  oferty badanej

Kryterium „termin realizacji zamówienia”

W zakresie kryterium termin realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega, iż maksymalny termin realizacji zamówienia ustala się maksymalnie na 5 tygodni od daty podpisania umowy

Zamawiający przy ocenie oferty w zakresie terminu realizacji zamówienia przyzna ilość punktów w następujący sposób:

- oferta z terminem wykonania zamówienia do 4 tygodni otrzyma 5 pkt.

- oferta z terminem wykonania zamówienia do 5 tygodni otrzyma 0 pkt.

 

Oferty z terminem wykonania zamówienia dłuższym niż 5 tygodni zostaną odrzucone.

Ofertom z terminem krótszym niż 4 tygodnie zostanie przyznana maksymalna ilość punktów w tym kryterium tj. 5 pkt.

Otrzymane punkty za poszczególne kryteria zostaną zsumowane, wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów
w wyniku oceny oferty na podstawie kryteriów.

 

VII Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

Zamawiający  zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego albo zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

 

Oferty należy składać do dnia 2 grudnia 2016 do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego Urzędzie Gminy Dmosin (Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, pok.15a), lub pocztą elektroniczną (inwestycje@dmosin.pl)  (Wzór oferty stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Oferta złożona e-mailem musi być złożona w formie zeskanowanej oferty zawierającej podpis Wykonawcy).

 

Dmosin, dnia 23 listopada 2016r.                                  

                                                                                                  Alicja Włodarczyk
                                                                                   Inspektor ds. Zamówień Publicznych

                                                                                            ..............................................

                                                                                                                                                     (podpis osoby prowadzącej postępowanie)

 

 ______________________________________________________________________________


 

Zamawiający informuje, że modyfikuje treść wzoru oferty, który stanowi załącznik do ogłoszenia o udzielenie zamówienia na wykonanie: 

 

          „Audytu energetycznego budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Dmosinie”

 


w załączeniu zmodyfikowany wzór oferty.

 

                                                                            Alicja Włodarczyk
                                                                 Inspektor d/s Zamówień Publicznych

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.11.2016r.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 listopada 2016 13:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Włodarczyk
Ilość wyświetleń: 825
25 listopada 2016 13:50 (Alicja Włodarczyk) - Dodanie załącznika [zmodyfikowany__wzor__oferty_cenowej_dmosin.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 listopada 2016 13:45 (Alicja Włodarczyk) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 listopada 2016 13:49 (Alicja Włodarczyk) - Dodanie załącznika [umowa_wzor_dmosin.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)