Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach rok 2016

Ogłoszenie o zamóweiniu pn."Świadczenie usług pocztowych"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

NIE  PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

 

Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, powiat Brzeziński, woj. łódzkie  
ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie przekraczającej
równowartości kwoty 30.000 euro na wykonanie:

                                          „Świadczenie usług pocztowych”


Przedmiotem zamówienia jest : świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów
Szczegółowy zakres zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy w Dmosinie, polegających na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz doręczanie Zamawiającemu zwrotnych potwierdzeń odbioru po skutecznym doręczeniu, a także zwrot do Zamawiającego przesyłek niedoręczonych odbiorcy po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania, zgodnie z właściwymi przepisami, a w szczególności z:

1) ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.) oraz innymi aktami prawnymi wydanymi na jej podstawie,

2) międzynarodowymi przepisami pocztowymi w zakresie świadczenia usług pocztowych w obrocie zagranicznym, o ile stanowią inaczej niż to zostało uregulowane przepisami ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe,

3) opisem przedmiotu zamówienia.

2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z Formularzem ofertowym oraz cenowym stanowiącym załącznik do umowy i obejmuje:

1) w obrocie krajowym – przesyłki listowe nierejestrowane i rejestrowane, paczki pocztowe oraz przesyłki listowe z zadeklarowaną wartością,

2) w obrocie zagranicznym - przesyłki listowe nierejestrowane i rejestrowane.

3. Nadawanie przez Wykonawcę przesyłek przygotowanych przez Zamawiającego do wyekspediowania zgodnie z ust. 4 i 5 odbywać się będzie w dniu ich dostarczenia przez Zamawiającego do wyznaczonej przez Wykonawcę placówki w miejscowości, gdzie siedzibę ma Zamawiający, od poniedziałku do piątku do godziny 16.00.

4. Przyjmowanie przesyłek przez Wykonawcę od Zamawiającego w placówce Wykonawcy w celu ich wyekspediowania będzie każdorazowo potwierdzone przez Wykonawcę w pocztowej książce nadawczej, umożliwiającej stworzenie wykazu przesyłek w dwóch egzemplarzach, z których oryginał przeznaczony jest dla Wykonawcy, a kopia dla Zamawiającego.

5. Przesyłki przyjęte będą wyłącznie w stanie uporządkowanym tj. przekazanie przesyłek ułożonych stroną adresową w tym samym kierunku:

1) rejestrowanych – według kolejności wpisów w pocztowej książce nadawczej dokonywanych z uwzględnieniem podziału na: poszczególne rodzaje usług, przesyłki krajowe i zagraniczne, ekonomiczne i priorytetowe,

2) dla przesyłek nierejestrowanych na zestawieniu ilościowym.

6. Wykonawca będzie zwracał Zamawiającemu pokwitowane przez adresata „potwierdzenie odbioru” niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki.

7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatnie druki potwierdzeń odbioru w obrocie krajowym i zagranicznym oraz inne druki niezbędne do nadania przesyłek określonych w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy w ilości wynikającej z potrzeb Zamawiającego z wyjątkiem ust. 8.

8. W przypadku przesyłek nadawanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, oraz ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja  podatkowa Zamawiający będzie stosował własne druki „zwrotnego potwierdzenia odbioru”.

9. Zamawiający będzie korzystał wyłącznie ze swojego opakowania przesyłek, nie dopuszcza się stosowania opakowań Wykonawcy.

10.  Szacunkowa ilość przesyłek w okresie realizacji umowy.

- list zwykły do 50g – 600 szt.

- list zwykły priorytet do 50g -  40 szt.

- list polecony do 50g – 1200 szt.

- list polecony priorytet do 50g – 100 szt.

- list polecony z potwierdzeniem odbioru do 50g -  8400 szt.

- list polecony z potwierdzeniem odbioru priorytet do 50g -  300 szt.

- doręczenie zwrotnych potwierdzeń odbioru po skutecznym doręczeniu – 8700 zt

- zwrot listów poleconych ( listy które zostały wysłane za potwierdzeniem odbioru, a nie       odebrane przez adresatów) – 30 szt.

- list polecony zagraniczny – 20 szt.

- paczka zwykła do 500g – 6 szt                  

- paczka zwykła priorytetowa do 500g –  6szt

- paczka z potwierdzeniem odbioru do 500g -  6 szt

- paczka z potwierdzeniem odbioru priorytet do 500g -  6 szt

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej;
Termin wykonania zamówienia: od 02 stycznia 2017 r. do 31.12.2018 r.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz złożą oświadczenie w tym zakresie.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił wraz z ofertą:

1) Oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  Oświadczenie zawarte we wzorze oferty.

2) kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem,  zaświadczenia o wpisie do rejestru operatorów pocztowych, o którym mowa w ustawiez dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016r. poz. 1113 z późn. zm ).

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie : Cena 100%

Oferty należy składać do dnia 21 grudnia 2016r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Dmosin pokój nr 16
Wzór oferty stanowi załącznik Nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  składania ofert o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 16 ;

Dmosin, dnia 13 grudnia 2016r.                

                                                                                   Alicja Włodarczyk
                                                                         Inspektor ds. Zamówień Publicznych

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2016 14:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Włodarczyk
Ilość wyświetleń: 623
13 grudnia 2016 14:52 (Alicja Włodarczyk) - Dodanie załącznika [wzor_umowy_swiadczenie_uslug_pocztowych.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2016 14:51 (Alicja Włodarczyk) - Dodanie załącznika [wzor_oferty.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2016 14:49 (Alicja Włodarczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)