Ogłoszenia o zamówieniach i konkursach rok 2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY DMOSIN

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

NIE  PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

 

Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, powiat Brzeziński, woj. łódzkie

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na:

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH

WŁASNOŚCIĄ GMINY DMOSIN

 

Przedmiotem zamówienia jest :

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych z posesji  będących własnością Gminy Dmosin wraz z dostawą i oddaniem w dzierżawę pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych oraz ich ustawienie
w wyznaczonych miejscach.

1.Odbieranie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w ilości szacunkowej 100 m3  w okresie obowiązywania umowy z pojemników będących własnością Gminy Dmosin ustawionych na terenie  nieruchomości, na których zlokalizowane są:

- Zespół Boisk Sportowych w Dmosinie Drugim - pojemnik o poj. 1100 litrów - 1 szt.

- Urząd Gminy Dmosin – kontener 5 m3- 1 szt.

- świetlica w Nagawkach – pojemnik o poj. 120 litrów – 2 szt.

- Ośrodek Zdrowia w Kołacinie – pojemnik o poj. 240 litrów – 1 szt.

Odbiór odpadów co najmniej jeden raz w miesiącu.

2. oddania w dzierżawę i ustawienia w wyznaczonych miejscach pojemników
do gromadzenia odpadów komunalnych w ilości 10 szt. o pojemności 120 litrów oraz odbieranie i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 z tych pojemników w ilości szacunkowej  20 m3 w okresie obowiązywania umowy, pojemniki ustawione będą na terenie  nieruchomości, na których zlokalizowane są:

1)      Świetlica przy OSP w Kraszewie- 1 szt.

2)      Świetlica przy OSP w Kołacinku – 1 szt.

3)      Świetlica przy OSP w Nowostawach Dolnych – 1 szt.

4)      Świetlica przy OSP w Kołacinie – 1 szt.

5)      Świetlica przy OSP w Woli Cyrusowej – 1 szt.

6)      Świetlica przy OSP w Lubowidzy – 1 szt.

7)      Świetlica przy OSP w Dmosinie – 1 szt.

8)      Świetlica wiejska w Osinach – 1 szt.

9)      Świetlica wiejska w Szczecinie – 1 szt.

10)  Świetlica wiejska w Ząbkach – 1 szt.

Odbiór odpadów co najmniej jeden raz w miesiącu.

3. Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w ilości szacunkowej 50 m3  w okresie obowiązywania umowy z pojemników będących własnością Gminy Dmosin ustawionych na terenie  nieruchomości, na których zlokalizowana jest strażnica OSP w Nowostawach Dolnych-  pojemniki o poj.240 litrów -8 szt.

Odbiór odpadów co najmniej jeden raz w tygodniu (wtorek lub środa)

4. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z oczyszczalni ścieków komunalnych w Dmosinie Drugim w następującym zakresie: -oddanie w dzierżawę i ustawienie w wyznaczonym miejscu na terenie oczyszczalni ścieków  pojemnika w ilości
1 sztuka  o pojemności 7m³ w wersji zamkniętej do gromadzenia odpadów komunalnych o kodzie 19.08.05 -  ustabilizowane komunalne osady ściekowe - wraz z odbiorem odpadów w ilości szacunkowej 25 ton w okresie realizacji zamówienia. - odbiór odpadów o kodzie 19 08 01 - skratki - z kontenera KP-7 będącego własnością Gminy Dmosin oraz zwrot /odwóz kontenera na nieruchomość na której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków w Dmosinie Drugim – odbiór odpadów w ilości szacunkowej 7 ton w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.

Odbiór odpadów po zgłoszeniu telefonicznym od uprawnionego  pracownika Urzędu Gminy.

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy jest we wzorze umowy:

  1. Wykonawca zobowiązuje się do ustawienia      w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach pojemników na odpady oraz      wywozu z zapełnionych pojemników odpadów stałych.
  2. Oddania Zamawiającemu do używania odpowiednich pojemników o właściwym stanie sanitarno – technicznym  do      gromadzenia odpadów na czas obowiązywania umowy.
  3. Zagospodarowania odebranych odpadów, surowców wtórnych.
  4. Naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu lub osobom trzecim wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
  5. Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z wymaganiami określonymi w szczególności w:

       a)  Ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 250),

       b)  Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1987),

       c)  Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 poz. 934),

  1. Wynagrodzenie będzie płatne każdorazowo po wykonaniu zlecenia odbioru odpadów komunalnych przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej; 

  

Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

 

W postępowaniu mogą wsiąść udział wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz złożą oświadczenie w tym zakresie.

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie : CENA -100 %; 

 

Ofertę prosimy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, pok. 15 a), faxem (46/ 874-62-94 ) lub pocztą elektroniczną (rozwojlokalny@dmosin.pl)  do dnia 28 grudnia 2016r. do godziny 12:00 (wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia)

 

                                                                                                                             /-/ Sylwia Wosik

                                                                                                                                    Inspektor

 

 

 

Dmosin, dn. 16 grudnia 2016r.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 grudnia 2016 08:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Alicja Włodarczyk
Ilość wyświetleń: 575
16 grudnia 2016 08:48 (Alicja Włodarczyk) - Dodanie załącznika [wzor_oferty.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 grudnia 2016 08:48 (Alicja Włodarczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)