Zagospodarowanie przestrzenne - archiwum (2005)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / i art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm./ oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego...