Aktualności (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE Zaproszenie do konsultacji opracowanego projektu uchwały w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych

Zapraszamy do konsultacji opracowanego projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dmosin oraz określenia granic ich obwodów. na podstawie Regulaminu konsultacji, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Dmosin nr XLVI/349/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie...

ODŁOSZENIE Zaproszenie do konsultacji opracowanego projektu uchwały

Zapraszamy do konsultacji opracowanego projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dmosin. na podstawie Regulaminu konsultacji, stanowiącego załącznik do...

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych, punktu przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dmosin na rok szkolny 2019/2020

Spełniając obowiązek wynikający z art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U.2018.996 t.j.) podajemy się do publicznej wiadomości terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do oddziałów przedszkolnych w publicznych...

Obwieszczenie Wójta Gminy Dmosin

Procedura rozpoczęcia udziału społeczeństwa w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GP.6220.2.2015 ( tuczarnia w Nadolnej Kolonii).