Aktualności (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kołacinie

Wójt Gminy Dmosin ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kołacinie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Dmosin

Debata nad Raportem o stanie Gminy Dmosin

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady...

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dmosin

przeprowadzonych zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dmosin nr XLVI/349/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej...

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dmosin

przeprowadzonych zg. z uchwałą Rady Gminy Dmosin nr XLVI/349/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej...

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dmosin oraz określenia granic ich obwodów

przeprowadzonych zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dmosin nr XLVI/349/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej...

OGŁOSZENIE Zaproszenie do konsultacji opracowanego projektu uchwały w sprawie sieci publicznych oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego

Zapraszamy do konsultacji opracowanego projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dmosin. na podstawie Regulaminu konsultacji, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Dmosin nr XLVI/349/10...