Przetargi (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja z otwarcia oferty z art. 86ust. 5 ustawy Pzp w przetargu nieograniczonym pn.: Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wczesniejszch i podejmowanie działań prowadzących do adopcji hotelowanych zwierzat oraz wyłapywanie , zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Dmosin i prowadzenie akcji adopcyjnej w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017r.

Gmina Dmosin na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póź. zm.) -przekazuje poprzez zamiesczenie na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym pn.: „Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach...

Ogłoszenie o zamówieniu:Hotelowanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu gminy Dmosin w latach wcześniejszych i podejmowanie działań prowadzacych do adopcji hotelowanych zwierzątr orazwyłapywanie, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Dmosin i prowadzenie akcji adopcyjnej w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://www.bip.dmosin.pl Ogłoszenie nr 358082 - 2016 z dnia 2016-12-02 r. Dmosin: Hotelowanie, zapewnienie opieki bez

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Wykonanie okresowych (rocznych) przeglądów publicznych dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy Dmosin"

Gmina Dmosin, Dmosin 9, 95 – 061 Dmosin, powiat Brzeziński, woj. łódzkie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia wyrażonej w złotych nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro na wykonanie: w sprawie: wykonania okresowych (rocznych) przeglądów...

Ogłoszenie ozamówieniu pn.: "Dostawa lekkiego oleju opałowego w sezonie grzewczym 2016-2017 dla Gminy Dmosin i dwóch jednostek organizacyjnych Gminy Dmosin"

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.dmosin.pl