Prawo miejscowe (2010)

Wybierz rok

Uchwała Nr XLVI / 345 / 10 Rady Gminy Dmosin z dnia 27 września 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 316, poz. 2664 z dnia 29.10.2010r.

Uchwała Nr XLV/343/10 Rady Gminy Dmosin z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XLI/324/10 Rady Gminy Dmosin z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż trzy lata i na czas nieoznaczony

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23 poz. 212, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r., Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r., Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,...

Uchwała Nr XLV/342/10 Rady Gminy Dmosin z dnia 20 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dmosin

w sprawie uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dmosin Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz....

Uchwała Nr XLIII / 327 / 10 Rady Gminy Dmosin z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 233, poz. 1873 z dnia12.08. 2010r.

Uchwała Nr XLI/325/10 Rady Gminy Dmosin z dnia27 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dmosin.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzedowym Województwa Łódzkiego Nr 76, poz. 1435 z dnia 16.06. 2010r.

Uchwała Nr XL / 318 / 10 Rady Gminy Dmosin z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk Orlik 2012 w Dmosinie Drugim.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzedowym Województwa Łódzkiego Nr 136, poz. 1095 z dnia 12.05. 2010r.