Prawo miejscowe

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr XXX/257/09 RADY GMINY DMOSIN z dnia 24 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dmosinie

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Łódzkiego Nr 119, poz. 1185 z dnia15.05. 2009r.

Uchwała Nr XXVIII/238/09 Rady Gminy Dmosin z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dmosin na rok 2009

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzedowym Województwa Łodzkiego Nr 152 poz. 1474 z dnia 5.06. 2009r.

Uchwała Nr IV/25/2003 Rady Gminy Dmosin z dnia 7 lutego 2003 r.

Na podstawie art. 169 ust. 4 stawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej /Dz. U. Nr 78, poz. 483 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 zm 2002r. Nr 23, poz. 220 ,Nr 62, poz 558, Nr 113, poz 984/ Rada Gminy Dmosin uchwala STATUT GMINY DMOSIN Rozdział I....